Хазната с излишък от 1,5 млрд. лв. за полугодието

Държавният бюджет има излишък от 1,564 млрд. лв. (1,3% от прогнозния БВП) за първата половина на годината, показват предварителните данни на Министерството на финансите. За сравнение отчетеното превишение на приходите над разходите за първото полугодие на 2019 г. беше в размер на 3,223 млрд. лв. (2,7 % от БВП), което означава, че съпоставено със същия период на 2019 г. бюджетното салдо се влошава с 1,7 млрд. лв.

Приходите, помощите и даренията в хазната към юни 2020 г. са 48,2% от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите се забавят, което е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Разходите на хазната за първото полугодие са в размер на 41,4% от актуализирания план за годината. Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации, коментират от МФ.

Същевременно продължава работата по големите инфраструктурни и инвестиционни проекти. Мярката за подкрепа на заетостта (известна като 60 на 40) се очаква да бъде предефинирана и разширена като обхват, като на този етап се предвижда тя да продължи да се прилага до края на септември. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в годишния разчет индексиране на пенсиите. Това ще намери израз в нарастване на разходите през втората половина на годината.

Приходите в държавнаха хазна към края на юни 2020 г. са в размер на 21,386 млрд. лв. (48,2% от актуализирания годишен план). Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи се свиват с 1,316 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 417,3 млн. лв.

Разходите на хазната към края на юни са в размер на 19,821 млрд. лв., което е 41,4% от плана за годината. За сравнение година по-рано разходите бяха в размер на 19,062 млрд. лв. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

 

Коментари

Задължително поле