ЦИК обяви коригираните резултати от референдума на Слави

Депутатите трябва да гласуват дали приемат решенията на избирателите в началото на септември

След като във вторник петчленка на ВАС реши окончателно делото на Слави Трифонов срещу резултатите от инициирания от него национален референдум, днес ЦИК излезе с решение, обявяващо крайните резултати от допитването. Както постанови съдът, решенията остават незадължителни за депутатите.

Комисията трябваше да коригира минимално числата спрямо открити в съдебна експертиза грешки в преброяването. Сега предстои ЦИК официално да уведоми Народното събрание за резултатите от гласуването. След което според закона за референдумите започва да тече 3-месечен срок, в който депутатите трябва да се произнесат приемат или отхвърлят волята на участвалите в референдума гражданите по всеки един от трите въпроса.

Това означава, че парламентът трябва се произнесе в началото на септември - непосредствено след лятната си ваканция.

 

Цялото решение на ЦИК:

РЕШЕНИЕ

№ 4791-НР

София, 01.06.2017

ОТНОСНО: изменение на Решение № 4000-НР от 11 ноември 2016 г. на ЦИК за обявяване на резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

С Решение № 1741 от 10.02.2017 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, по адм. дело № 12987/2016 г., потвърдено с Решение № 6706 от 30.05.2017 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав, І колегия, е отменено Решение № 4000-НР от 11 ноември 2016 г. на Централната избирателна комисия и преписката е върната на ЦИК за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

В изпълнение на задължителните указания на Върховния административен съд, дадени с влязлото в сила Решение № 1741 от 10.02.2017 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, по адм. дело № 12987/2016 г., и след като съобрази задължителните указания в мотивите относно числовите данни и на основание чл. 22, чл. 23 и чл. 24 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение № 3527-НР от 16 септември 2016 г. и Решение № 3999-НР от 11 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси:

„Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“

„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“

„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“,

както следва:

- брой гласоподаватели според избирателните списъци - 6 865 086

- брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) - 3 487 970

- брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове - 3 487 356

- общ брой на действителните бюлетини - 3 399 643

- брой бюлетини, намерени в кутията за гласуване без плик - 1 724

1. На въпрос: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“ - 2 509 955

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“ - 559 890

- брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса - 330 843

2. На въпрос: „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“ - 2 158 908

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“ - 905 665

- брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса - 336 111

3. На въпрос: „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“ - 2 516 957

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“ - 523 703

- брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса - 359 600

- брой на недействителните бюлетини и празните пликове (без бюлетините, намерени в кутията за гласуване без плик) - 87 668

II. Броят на гражданите с избирателни права е 6 858 572 по данни, получени от ГД „ГРАО“ към МРРБ с писмо вх. № ПВР-09-03-48 от 6 ноември 2016 г.

III. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. граждани според броя на намерените в кутиите за гласуване пликове и бюлетини без плик е 3 489 080 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. избиратели, който е 3 500 585.

IV. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум граждани е 3 489 080, което е 50,82 на сто от гражданите с избирателни права.

На въпрос: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“:

С отговор „ДА“ са гласували 2 509 955 граждани, което е 71,70 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум. С отговор „НЕ“ са гласували 559 890, което е 15,99 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

На въпрос: „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“:

С отговор „ДА“ са гласували 2 158 908 граждани, което е 61,67 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум. С отговор „НЕ“ са гласували 905 665, което е 25,87 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

На въпрос: „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

С отговор „ДА“ са гласували 2 516 957 граждани, което е 71,90 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум. С отговор „НЕ“ са гласували 523 703, което е 14,96 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на Република България след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

Коментари

Задължително поле