32 милиарда лева са събрани от данъци и осигурителни вноски през 2020 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2020 г. са в размер на 39 698,8 млн. лв. или 91,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално със 155,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 592,2 млн. лв. (1,6 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 437,1 млн. лв. (22,2 %), сравнени с периода януари-ноември 2019 година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 32 037,3 млн. лв., което представлява 91,8 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 5 652,8 млн. лв. или 85,9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 15 313,9 млн. лв. (93,8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 10 072,3 млн. лв. (94,7 % от планираните), от акцизи възлизат на 5 003,3 млн. лв. (91,8 % от разчета), а тези от мита са в размер на 192,0 млн. лв. (102,4 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 115,9 млн. лв. или 92,3 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 954,7 млн. лв., което представлява 92,1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5 257,9 млн. лв., което представлява 89,3 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2 403,6 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2020 г. възлизат на 39 912,5 млн. лв., което е 81,9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер на 38 553,0 млн. лева. Извършените по-високи разходи са свързани с прилагането на социално-икономическите мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до ноември 2020 г., плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки.

Нелихвените разходи са в размер на 38 144,6 млн. лв., което представлява 82,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2020 г. са в размер на 34 503,0 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 602,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 39,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 583,1 млн. лв. или 80,4 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 1 184,8 млн. лв.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 ноември 2020 г. е отрицателно в размер на 213,7 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 255,8 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 42,1 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30.11.2020 г. е 12,6 млрд. лв., в т.ч. 12,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Коментари

Задължително поле