Как може да се купи осигурителен стаж

Моля, да ми разясните при какви случаи и как може да се закупи осигурителен стаж при пенсиониране?

Пита: Емилия Петрова, София

Отговаря Михаела Тодорова, главен експерт в КНСБ, юрист, специалист по трудово право

Осигурителен стаж при пенсиониране може да се закупи в следните случаи:

Лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (през 2017 г. за жените пенсионната възраст при трета категория труд е 61 г., а за мъжете 64 г.), но не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия (за 2017 г. за жените се изисква да имат 35 години и 4 месеца осигурителен стаж, а за мъжете - съответно 38 години и 4 месеца).

Лицата могат да закупят осигурителен стаж и преди навършване на пенсионна възраст за времето, през което са завършили висше или полувисше образование, както и времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор”. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.

Когато са внесени осигурителни вноски за периоди на обучение по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски след навършване на пенсионна възраст за разликата до 5 години (чл. 9а, ал. 1, 2 и 5 КСО).

Закупуването на стажа става чрез внасяне от лицето и за негова сметка на осигурителни вноски върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със Закона за бюджета на държавното осигуряване към датата на внасянето им. За 2017 г. минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е определен на 460 лв., а осигурителната вноска е в размерите за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 18,8%. Така изчислено един месец осигурителен стаж струва 86,48 лв.

Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път в която и да е банка след подадена декларация обр. № 8 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 9а, ал. 3 КСО).

Документите, които се представят пред НОИ за зачитане на закупения стаж в зависимост от случая са:

диплома за завършено висше или полувисше образование, или документ за придобита научна и образователна степен „доктор”;

документ за внесени осигурителни вноски;

документ, удостоверяващ срока на обучението или докторантурата (чл. 45, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).

За внесените осигурителни вноски по банков път, осигурителният стаж се установява с удостоверение обр. УП-16. Удостоверението се издава от териториалното поделение на НОИ при наличие на постъпили данни от НАП за внесени дължими осигурителни вноски от лицето (чл. 45а, ал. 3 НПОС).

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"