Партиите няма да връщат надписаните субсидии, а ще им ги приспадат от следващите траншове

Проектът на МС предвижда връщане само при недостиг или липса на приходи от държавата

"Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон се преизчислява по реда на този закон, като намалението е за сметка на следващите траншове, а при недостиг/липса на следващи траншове се възстановява от съответната партия." Това предвижда проектът на Министерския съвет за промени в Закона за политическите партии, който е внесен в Народното събрание днес.

Предложението партиите не да връщат, а да им бъдат приспадани надписаните пари, не беше обявено във вчерашното съобщение на правителствената информационна служба.

"Ако някой по закона е надзел повече, да ги върне веднага", заяви вчера премиерът Бойко Борисов.

 

Пълният текст на законопроекта и мотивите към него:

§ 1. Членове 25-28 се изменят така:

„Чл. 25. (1) Държавна субсидия се предоставя за финансиране на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители, както и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.

(2) Държавната субсидия, предоставяна на всяка коалиция, представена в Народното събрание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.

Чл. 26. (1) Годишният размер на държавната субсидия се определя на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция по чл. 25, умножен по размера за един получен действителен глас. Размерът за един получен действителен глас се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Държавната субсидия се предоставя ежегодно на четири транша, като всяка политическа партия получава своята част от годишната държавна субсидия на четири части, платими съответно до 30 април, до 30 юни, до

30 септември и до 20 декември на съответната година.

(3) Начинът за предоставянето на държавната субсидия за партиите и коалициите по чл. 25 се определя от министъра на финансите.

Чл. 27. (1) Необходимите разходи за държавната субсидия по чл. 25 се планират по централния бюджет за съответната година, като в година на произвеждане на парламентарни избори планираните разходи са индикативни.

(2) В годината на произвеждане на парламентарни избори годишният размер на държавната субсидия за партиите и коалициите се изчислява, както следва:

1. за политическите партии и коалиции, които получават държавна субсидия въз основа на резултатите от предходните парламентарни избори – пропорционално на месеците от началото на годината до месеца на произвеждането на последните парламентарни избори, като за месеца на произвеждане на изборите сумата се определя пропорционално на дните от началото на месеца до деня, предхождащ датата на изборите;

2. за политическите партии и коалиции, които ще получават държавна субсидия въз основа на резултатите от последните парламентарни избори – пропорционално на месеците от датата на произвеждането на изборите до края на текущата година, като за месеца на произвеждане на изборите сумата се определя пропорционално на дните от датата на изборите до края на месеца;

3. в случай че предходни парламентарни избори са произведени в рамките на текущата година, произтичащият от тях размер на субсидията се изчислява съгласно т. 1 считано от датата на произвеждането им, като за месеца, в който те са произведени, сумата се определя пропорционално на дните от деня на изборите до края на месеца.

(3) Държавната субсидия се предоставя от централния бюджет.

Чл. 28. Получената държавна субсидия не може да се предоставя за обезпечение на вземания на трети лица.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон се преизчислява по реда на този закон, като намалението е за сметка на следващите траншове, а при недостиг/липса на следващи траншове се възстановява от съответната партия.

(2) За коалициите намалението на годишната държавна субсидия се разпределя между съставляващите ги партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова – пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му

в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение на Закона за политическите партии

Уредената в Закона за политическите партии държавна субсидия за политическите партии се е изградила като важна предпоставка за гарантиране на независимостта на партиите от корпоративно финансиране с цел обезпечаване дейността им.

Определянето на размера на държавната субсидия за партиите и начинът за разпределяне и предоставяне на годишната субсидия на правоимащите партии и коалиции са постоянна тема за обсъждане в обществото.

Причини за приемането на законопроекта:

С оглед на яснота и еднозначност на прилагането на чл. 25-27 от Закона за политическите партии се предлагат промени, които уточняват правилата за формиране и разпределение на държавната субсидия, уреждат се също така отношения във връзка с прилагането на закона в предходни години.

Доразвива се уредбата, свързана с планиране на необходимите разходи за държавната субсидия, като се диференцират случаите, в които в рамките на бюджетната година правоимащите получават държавна субсидия за цяла календарна година или за по-кратък период и се предвижда планираните по централния бюджет за съответната година разходи да бъдат индикативни.

С § 2, ал. 1 е предвидена преходна уредба за формиране на размера на държавната субсидия за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на изменителния закон.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на уредбата

За изпълнението на законопроекта няма да бъдат необходими допълнителни бюджетни средства, а напротив в съответствие с обществените нагласи ще се направи икономия на бюджетни средства и субсидиите ще се фиксират в размера от 11 лв. за действително получения от партията или коалицията глас.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива

При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6,5 млн. лв.

При приемане от Народното събрание на предложението този начин на изчисляване на общия размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции да бъде отнесен за периода от 26 май 2016 г. до изплатената към 30 април 2019 г. субсидия, икономията би възлязла

на 14,5 млн. лв.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"