На 19 декември 2018 да почерпят

Световната банка одобрила кредитни гаранции от 750 млн. долара за Украйна

Белгийският премиер подаде оставка

Българските полярници пристигнаха на Антарктида

Централна роля в света иска Китай Никой не може да ни диктува какво да правим, отсече Си Цзинпин

Ники Хейли загатна какъв ще е американският план за мир в Близкия изток

Американски съдия разкритикува бившия съветник на Тръмп Майкъл Флин

ЕС призова Сърбия към конструктивен диалог с Косово

Евтина земя дават на млади фермери Целта е стопаните под 40 години да останат на село

Премиера на филм за дядо Добри в НДК

Христо Стоичков към фенове: Трудете се и не се предавайте! Стотици варненци извиха опашка за автограф от Камата

Чуждите инвестиции намаляха с 21% Задгранични компании продават бизнеса си в България

Искат Ценко Чоков обратно в ареста (обзор) Имал разрешение да отиде на зъболекар

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в сряда, 19 декември 2018

Посланиците от ЕС поздравиха Лиляна Павлова за отличната работа в Триото Естония – България – Австрия

Борят безработицата при младежите и хората над 50 г. със 73 млн. лева

Правителството при Националния план за действие по заетостта за 2015 г. неговото изпълнение ще се финансира с предвидените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв., както и със средства от структурните фондове на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2015 г. при по-висок икономически ръст, стабилна вътрешна среда и по-висок ръст на вътрешното търсене включват:

– подобряване на достъпа до пазара на труда особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните потребности услуги за активиране, информиране, мотивиране, ориентиране и консултиране, както и за повишаване на нивото на знания, умения и компетентности, чрез обучения за повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда;

– подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, подкрепа за увеличаване на заетостта и използване на потенциала на ключови сектори, като екологичната икономика, ИКТ сектора, сектора на здравеопазването и предоставянето на социални услуги. Наред с това ще се ограничава нелоялната конкуренция на предприятията с нерегламентирана заетост и недекларирани плащания и ще се подпомага заетостта в малките и средните предприятия. Ще се развива регионалния подход при реализацията на политиката по заетостта;

– изпълнение на Европейската гаранция за младежта. По-добро обхващане на целевите групи и повишаване на ефекта от програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда на база резултатите от проведените оценки;

– повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта, по-добро взаимодействие с частните трудови посредници и предприятията за осигуряване на временна работа;

– развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.
При влошаване на икономическата ситуация и по-нисък ръст на БВП от планирания вследствие на непредвидени обстоятелства от външен характер, природни бедствия, финансови дисбаланси и др. се добавя и приоритет „Увеличаване на субсидираната заетост в региони с влошена икономическа среда, осигуряване на преквалификация и посреднически услуги за бърз преход към нова заетост за освободения персонал от фалирали предприятия”.

Основните целеви групи на активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към безработните младежи до 29 г., безработни над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хората с увреждания, лицата извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Към всяка група ще се подхожда диференцирано. Безработните от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки от Националния план след изготвяне на индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е основна задача, като през 2015 г. България трябва да реализира изискванията на Европейската гаранция за младежта като обхване младежите до 25-годишна възраст с престой до 4 месеца без работа или образование/обучение. През 2015 г. ще бъдат добавени нови инициативи за целенасочена работа с неактивните младежи.

Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, от 1 януари се увеличава размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица на 360 лв. при пълен работен ден, а от 1 юли – 380 лв.
През 2015 г. ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Същевременно ще приключи изпълнението на действащи схеми за обучение и заетост от първия програмен период, като схемите за заетост на младежи до 29 г., за безработни лица, които желаят да започнат собствен бизнес, за заети лица, за насърчаване на географската мобилност на работната сила и др.

Сред новите програми, които ще стартират през 2015 г., са за обучение и заетост на продължително безработните лица и „Клио”.

По Националната програма „Клио“ безработните ще бъдат обучени и ще работят от 6 до 12 месеца в дейности по реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация за паметници на културата и обекти на културно-историческото наследство. С плана през 2015 г. са осигурени средства за заетост на 213 безработни лица и обучение на 96 безработни лица.

Основната цел на Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица е да даде възможност на продължително безработни лица да придобият и надградят знания и умения, да формират трудови навици, които ще са предпоставка за успешната им реализация на първичния пазар на труда. По програмата през 2015 г. ще бъде осигурена заетост в частния сектор и обучение на 850 безработни лица. Част от работните места предвиждат при необходимост включване в сезонни и аварийни дейности за краткосрочна заетост.

Новост при финансирането на активната политика по отношение на заетостта е въвеждането на съфинансиране от работодателите при наемане на безработни на субсидирани работни места по мерките от Закона за насърчаване на заетостта. Държавата ще субсидира 300 лв. за трудово възнаграждение ежемесечно за едно лице по всички мерки, а при безработни с висше образование – 380 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя в частния сектор. По мярката за наемане на продължително безработни лица ще се субсидира вече и част от трудовото възнаграждение в размер на 300 лв. и дължимите осигуровки (до сега се субсидираха само осигуровките).

Друга новост е, че в Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“ се въвежда подоходен критерий и за обгрижваните лица – техните доходи не трябва да надвишават линията на бедност. По тази мярка е планирано включването на около 2700 лица. Определя се трудово възнаграждение от 430 лв. за наетите 100 младежки медиатори в общини с голям брой безработни и неактивни младежи по програма „Активиране на неактивни лица”. Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 400 лв. на 430 лв.), на ромските медиатори (от 340 лв. на 400 лв. за наетите със средно образование и от 400 лв. на 450 лв. на наетите с висше образование); на психолозите и мениджърите на случай (от 450 на 500 лв.) по програма „Активиране на неактивни лица” (мениджъри на случай ще работят в дирекциите „Бюро по труда“ в областните центрове).

От държавния бюджет за проект „Красива България” са осигурени 3 млн. лв. Проектът ще осигури заетост на 550 безработни лица и професионално обучение на 200 регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“.

През 2015 г. ще бъдат финансирани 285 регионални програми, които ще осигурят заетост на 2800 безработни лица и обучение по част от професия на 150 от тях. Планираните дейности са в широк диапазон – поддръжка на уличната и пътната мрежа; поддържане на площади и паркови пространства; почистване на речни корита, дерета, озеленяване, отводнителни канали и др.

Благоприятен ефект върху качеството на работната сила ще окаже реализирането на проекти за обучение и заетост от социалните партньори за обучение на над 7300 безработни лица и субсидирана заетост или заетост на първичния пазара на 40% от успешно завършилите. По проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост“ ще бъдат обучени 2004 безработни лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очакват следните резултати:

– коефициент на заетост за групата 15-64 г.) – 61%;

– коефициент на заетост за групата 20-64 г. – 65%;

– коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50%;

– коефициент на безработица (по данни от НРС) – да не надвиши 11,7%;

– коефициент на безработица за групата 15-24 г. – да не надвишава 24%;

– осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на 26 415 безработни лица, в т. ч. нова заетост на 12 794 и обучение на 12 161 лица.

Визията на плана е определена като: „Ускоряване на прехода от безработица към заетост в реалната икономика, включително на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони, и намаляване на несъответствието между търсената и предлаганата работна сила”. Планът подкрепя икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Разкриването на повече нови работни места и продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през 2015 г.

Действията, програмите и мерките са съобразени с дългосрочните приоритети на Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от подобряване на бизнес средата в България. Чрез тях ще се постига и изпълнение на препоръките на Европейската комисия към страната в областта на пазара на труда.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.