КЕВР проверява топлофикации след жалби

Комисията за енергийно и водно регулиране ще провери 27 дружества в секторите "Електроенергетика", "Топлоенергетика", "Природен газ" и "В и К услуги", съобщиха регулатора.

Седем големи и средни дружества в сектор "Топлоенергетика" ще бъдат проверявани от комисията през 2016 г. от регулатора са избрали дружествата по данните за финансовите им резултати за последните 2 години, както и получените срещу тях жалби и сигнали.

На място ще бъде проверено дали се спазват условията на издадените им лицензии, като в обхвата на проверките попадат дружества, които не са проверявани планово през последните 3 години.

В сектор „Електроенергетика” ще бъдат инспектирани пет дружества, а в сектор „Природен газ” – 7.

Три от комплексните проверки на място ще проверяват изпълнението на лицензионните условия, останалите 4 проверки ще бъдат тематични. При подбора на проверяваните дружества са отчетени редица критерии за оценка на риска - брой на присъединените потребители, финансови резултати, стойност на дълготрайните материални активи, както и годината на последната извършена проверка.

В сектор "В и К услуги" са заложени 8 /осем/ планови проверки на големи, средни и малки В и К оператори. При част от дружествата основание за включването в обсега на проверките е констатираното значително неизпълнение на одобрените им бизнес планове за периода 2009-2015 г., както и нарастващ брой на жалби срещу тях за влошено качество на предоставяните В и К услуги в обособената територия. Плановите проверки ще бъдат фокусирани върху водената отчетност от В и К операторите, наличието на регистри, използваната база данни, съхранението на първичната документация, въведената система за вътрешен контрол върху дейността на звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед оценка на достоверността на представяната отчетна информация.

Успоредно с утвърдените планови проверки, КЕВР включва и извършване на извънредни проверки на дружества в случаите на получавани сигнали за нередности, публикации за нарушения на лицензионната дейност, както и проверки след сезиране на комисията при възникване на извънредни обстоятелства от важен обществен интерес.

Коментари

Задължително поле