Безработните намалели с 26% за година

През четвъртото тримесечие на 2015 г. безработните лица в страната са 261 хил., а коефициентът на безработица - 7.9%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на безработните е по-нисък с 26.4%, а коефициентът на безработица - с 2.7 процентни пункта. Това показват последните данни на НСИ.

Коефициентът на безработица намалява и при мъжете, и при жените, но стойността му се запазва по-висока при мъжете - 8%, в сравнение с тази при жените - 7.6%. От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2015 г. 142.4 хил. (54.5%) са мъже и 118.7 хил. (45.5%) - жени.

От всички безработни 13.9% са с висше образование, 52% - със средно, и 34.1% - с основно и по-ниско образование. През четвъртото тримесечие на 2015 г. продължително безработни (от една или повече години) са 156.4 хил., или 59.9% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. намалява с 2.1 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица намалява както при мъжете, така и при жените, като достига съответно 5.0% и 4.4%. От общия брой на безработните лица 44.9 хил., или 17.2%, търсят първа работа.

Икономически активното население на възраст 15 - 64 навършени години е 69.2%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. се увеличава с 2.3 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 14.5%, съответно 15.0% за мъжете и 13.9% за жените. В сравнение със същия период на 2014 г. този коефициент е по-нисък с 3.1 процентни пункта, като намалението му е с 3.5 процентни пункта при мъжете и с 2.6 процентни пункта при жените.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 061.7 хил., от които 1 627.3 хил. са мъже и 1 434.5 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 49.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.9%, а при жените - 44.8%.

През периода четвърто тримесечие 2014 - четвърто тримесечие 2015 г. увеличение с 0.4 процентни пункта на дела на заетите лица се наблюдава в сектора на услугите, където техният брой достига 1 937.3 хил., или 63.3% от всички заети лица. В индустрията работят 927.1 хил. души (30.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 197.3 хиляди (6.4%). От всички заети 3.6% (109.6 хил.) са работодатели, 7.4% (226.0 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 705.2 хил.) - наети лица, и 0.7% (20.9 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 2 012.1 хил. (74.4%) работят в частния сектор, а 693.1 хил. (25.6%) - в обществения. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на наетите в частния сектор се увеличава с 4.8%, а този на наетите в обществения сектор остава почти непроменен.
От всички наети лица 100.1 хил., или 3.7%, са с временна работа.

Коментари

Задължително поле