Досегашният председател на Окръжния съд в Търново стана зам.-шеф на апелативната инстанция

Висшият съдебен съвет определи съдия Мая Маркова – Джамбазова за зам.-председател на Апелативен съд Велико Търново и ръководител на наказателното отделение на ВТАС. Тя бе избрана със солидно мнозинство след гласуване в четвъртък на редовно заседание на ВСС.

Предложението за нейната кандидатура бе внесено на основание чл. 168 ал. 2 от ЗСВ от Административния ръководител-Председател на Апелативен съд Велико Търново съдия Янко Янев. Преди да бъде депозирано във ВСС, то е съгласувано с магистратите от наказателното отделение на ВТАС.

Съдия Маркова е с 37 години юридически стаж.

От 1998 г. е съдия в Окръжен съд Велико Търново, а в периода от януари 2002 г. до 15 юри 2004 г. е била зам.-председател на ВТОС. От 17 декември 2009 г. до сега бе Председател на Окръжния съд във като през миналата година бе преизбрана за втори мандат.

Съдия Маркова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС” от 2000 г. Тя работи изключително в областта на наказателното право. Била е съдия и член на състав по редица дела с висок обществен интерес, сред които делото „Лим”, делото „Лясковец” и др. На два пъти е била командирована да разглежда наказателни дела в Апелативен съд – Велико Търново, което е мотивирано с безспорния и професионализъм и отлична теоретична подготовка

По отношение на нея в комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС не са постъпвали сигнали. Никога не са и налагани дисциплинарни наказания.

Коментари

Задължително поле