Тримата големи в съдебната власт ще се избират само сред действащите магистрати

Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система одобри част от текстовете във втория пакет с промени на Закона за съдебната власт (ЗСВ), съобщиха от правосъдното министерство.

Изборът на тримата големи в съдебната власт вече да се прави само измежду действащи съдии, прокурори или следователи, предвиждат текстовете, одобрени от членовете на Съвета.

По действащия закон изискванията са "високи професионални и нравствени качества" и 12 години юридически стаж.

Участниците в Съвета одобриха първо текстовете, които регламентират статута на съдебните заседатели. Те се обединиха около мнението да отпадне изслушването и изборът на кандидатите в общинските съвети. Същинският избор на заседателите ще се извършва от общите събрания на съдилищата.

„Няма как съдията да се избира на случаен принцип, а съдебният заседател – не, има вече доста жалби по дела във връзка с липсата на случаен принцип при определянето им“, така министърът на правосъдието Екатерина Захариева аргументира идеята в ЗСВ да залегне случайният принцип при избирането на заседатели в различните състави.

Съветът реши още да увеличи горната възрастова граница за кандидатстващите за съдебни заседатели на 68 г., за да могат в работата на съдилищата да се включат и пенсионирани магистрати. Долната граница бе коригирана в проекта от 25 на 21 г., както е и сега, тъй като в малките населени места има недостиг на заседатели и съдилищата са принудени да назначават дори 18-годишни младежи, стана ясно по време на дискусията.

Съдебните заседатели ще се отстраняват при извършено умишлено престъпление, се съгласиха още членовете на Съвета.

Правомощия на общите събрания и съдийско самоуправление бяха също разгледани и приета на вчерашното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Командированите съдии във върховните съдилища ще участват в общите събрания без право на глас. Те могат да участват в гласуването само при приемане на тълкувателни решения на общите събрания при върховните съдилища.

Шефове на съдилища могат да бъдат издигани от пленумите на ВАС и ВКС, от поне трима членове на съдийската колегия на ВСС, както и от министъра на правосъдието.

Предложения за главен прокурор могат да се правят от най-малко трима членове на прокурорската колегия на ВСС, както и от министъра на правосъдието, сочат последните редакции на текстовете от законопроекта.

Възможността за командироване на съдия, прокурор или следовател остава, но за не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година - с предварителното му писмено съгласие. Има и опция за командироване за срок от 3 месеца, без негово съгласие. Командированият магистрат ще трябва да си довърши всички дела на местоработата, откъдето идва.

Длъжността административен ръководител на съд и прокуратура могат да бъдат заемани не повече от два мандата (може и не последователни) в един и същ орган на съдебната власт.

„Този проект се прави за засилване на съдийското самоуправление, което се приема добре от гилдията. Не забравяйте, че обратната страна на независимост и безпристрастност е отговорност“, подчерта правосъдният министър Екатерина Захариева.

По отношение на прокуратурата Съветът прие да се детайлизират текстове, свързани с правомощията на административните ръководители на прокуратури да извършват ревизии и проверки, както и да контролират работата на прокурорите и следователите от по-ниските нива. Текстовете в тази част ще бъдат обсъдени детайлно в петък.

Камарата на следователите в България предложи да се въведат конкурси и за младши следователи, а Съветът им предложи до петък да предложат такива текстове, така че младшите следователи да не бъдат поставени в привилегировано отношение спрямо младшите съдии и прокурори. Следователите по закон се приравняват на прокурор от окръжно ниво. Не беше прието обаче предложението на Камарата да се въведе задължително изискване един от заместниците на административния ръководител на окръжна прокуратура да е ръководителят на следствения отдел към съответната окръжна прокуратура.

Коментари

Задължително поле