Одит на Сметната палата установява пропуски в професионалното образование

Министерството на образованието и науката не прави достатъчно за осигуряване на условия за качествено и ефективно училищно професионално образование за потребностите на пазара на труда, сочат данните от одита на Сметната палата за периода 2012 – 2014 година, съобщава пресцентърът на институцията.

Анализът показва, че съществуващата мрежа от професионални гимназии и училища с професионални паралелки не е съобразена със социално-икономическите характеристики на съответния регион.

Годишният държавен план-прием в държавните и общинските училища се извършва без да има конкретни данни за потребностите на пазара на труда. Липсва единна система за планиране на държавния план-прием.

В професионалното образование има тенденция за намаляване на броя на дипломираните.

Професионалното образование се извършва в 367 държавни и 157 общински професионални гимназии и училища. Държавните училища с професионални паралелки намаляват, а бавно се увеличават общинските.

Общият брой на отпадналите ученици от системата на професионалното образование е 18 364. Данните показват постоянна тенденция на увеличаване на отпадащите ученици от него, което е тревожен факт.

Одитът посочва различни причини за тези тенденции, като липса на интерес към този тип образование, очаквания за нископлатен и непрестижен труд, регионално и демографско развитие, социални, микро и макроикономически фактори, глобализация и адекватна реакция на отговорните институции.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение включва 47 професионални направления с 239 професии и 570 специалности.

В края на 2014 г. са приети 189 държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, с което е предоставена възможност за разработване на учебната документация.

Липсват държавни образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация по останалите професии и специалности, липсва актуализация, и това не осигурява равни условия за изготвянето на учебната документация в професионалното образование.

Няма действаща система за проследяване на реализацията на учениците, завършили професионално образование, което не създава условия за ефективното му управление.

Други констатации и изводи от одита са, че липсва развита система за оценяване на качеството на професионалното образование, което не осигурява условия за обвързване на финансирането с неговото качество. Не са осигурени достатъчно средства и добро сътрудничество с организациите на работодателите за модернизиране и осъвременяване на материално-техническата база на училищата.

Проведени са незначителен брой обучения на учителите, което не създава предпоставки за повишаване качеството на образованието.

Големият брой учители от по-висока възрастова група и намаляването на броя на младите учители поражда риск за осигуреността с подготвени педагогически кадри през следващите години.

От утвърдените от министъра на образованието и науката национални изпитни програми, само 62 на сто са разработени по държавните образователни изисквания, останалите се базират на утвърдените учебни програми.

Не е осигурена равнопоставеност на учениците от професионалните училища при оценяването на постигнатите знания, умения и компетентности в професионалното образование.

В резултат от извършения одит са дадени 22 препоръки на министъра на образованието и науката, които трябва да бъдат изпълнени в срок до шест месеца.

Коментари

Задължително поле