В София се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000

На 06 април 2023 г. в гр. София се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област София-град. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 27 души от цялата област, представители на: областна администрация, МОСВ, РИОСВ, Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“, Изпълнителна агенция по горите, Национална служба за съвети в земеделието, Областен информационен център-София, Институт за гората към БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Лесотехнически университет, Камара на архитектите в България, РДНСК-София, Български ловно-рибарски съюз, Конфедерация на българските пчелари, Българска търговска промишлена палата, Софийска вода, Национално сдружение за защита собствениците на имоти, земеделско сдружение, природни НПО и бизнеса.

Събитието беше открито от Радослава Стоянова, Старши експерт в РИОСВ-София.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на „Натура 2000“. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“.   Основните акценти на дискусията бяха поставени върху организацията на планирането на мерките и ролята на различните организации в този процес. Бяха споделени и добри практики за дейности с фокус в биоразнообразието.

С това приключи Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“. Информационната кампания обхвана всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини