Банките събраха 646 млн. лв. от такси

Лошите жилищните кредити се свиват до 593,6 млн. лв., при 615,2 млн. лв. към края на март

Лошите кредити за бизнеса намаляха до 2,8 млрд. лв.

Свиват разходите за заплати

Приходите на банките от такси и комисионни от януари до юни възлизат на 646 млн. лв., което е със 7,5% повече от същи период на миналата година. Разходите на трезорите за такси и комисионни се увеличават значително по-бързо - с 21,4%, като за полугодието са 101 млн. лв. В резултат към края на юни нетният доход на банките от такси нараства с 5,2% на годишна база и възлиза на 544,9 млн. лв., пише в анализ на Асоциацията на банките в България за състоянието на икономиката и банковия сектор.

Нетният доход от такси и комисиони формира 25,6% от общия оперативен доход на банките, който за полугодието нараства с 6,8% и достига 2,13 млрд. лв. Банките в България печелят значителни суми от такси, но финансовите институции в останалите страни от ЕС събират от такси и комисионни още повече средства. Нетният доход от такси на трезорите в ЕС формира средно 28,2% от оперативния им доход.

От януари до юни приходите на банките в България от лихви нарастват с 1,7% на годишна база и достигат 1,523 млрд. лв. Това се дължи на ръста на кредитирането, тъй като лихвите по кредитите продължават да намаляват. Разходите на банките за лихви възлизат на 143,1 млн. лв. като са с 4,6% по-малко на годишна база благодарение на намаляващите лихви по депозитите. В резултат нетният лихвен доход на банките (разликата между приходите от лихви и разходите за лихви), нараства с 2,4% и за полугодието възлиза на 1,38 млрд. лв.

През второто тримесечие на 2019 г. нетният лихвен доход формира 64,7% от общия оперативен доход на банките. Оказва се, че кредитирането формира по-голям дял от печалбата на банките в страната спрямо останалите трезори в ЕС. Средно за ЕС нетният лихвен доход е само 58,2% от общия оперативен доход на банките.

Към края на юни административните разходи на банките, които включват и разходите за заплати, са с 0,8% по-малки, спрямо същия период на миналата година и достигат 820 млн. лв.

Към края на юни необслужваните фирмени кредити намаляват до 2,816 млрд. лв. от 2,947 млрд. лв. в края на предходното тримесечие Лошите жилищните кредити се свиват до 593,6 млн. лв., при 615,2 млн. лв. към края на март, а необслужваните потребителски заеми са в размер на 787,2 млн. лв.

 

Финансов резултат

Печалбата за тримесечието е 608 млн. лв.

Печалба от 608,8 млн. лв. отчитат банките през второто тримесечие на годината, при 533,8 млн. лв. за същия период на 2018 г. През първото тримесечие печалбата беше 309 млн. лв., така общо за полугодието печалбата на трезорите в страната е 918 млн. лв.

Влияние върху печалбата на банките оказва повишението на кредитната дейност. Това се отразява положително както върху приходите от лихви, така и върху събраните такси и комисионни. Положително влияние върху печалбата на банките имат ниските лихви по депозитите, по-малките обезценки и свиването на административните разходи. Влияние върху печалбата оказаха и еднократни ефекти като приходи от преоценка на имоти в размер на приблизително 73 млн. лв.

Коментари

Задължително поле