Банките с нов стандарт за отпускане на кредити

Банките в България ще прилагат нов стандарт за отпускане на кредити от 1 януари 20121 г., съобщи БНБ като публикува “Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение”.

Променят се насоките за оценка на риска при одобряване на кредити, както и контролът върху следенето за тяхното издължаване. В насоките се посочват изискванията за оценка на вероятността от неизпълнение и на загубата при неизпълнение, включително за експозиции в неизпълнение и най-добра приблизителна оценка на очакваната загуба, които са включени в окончателния проект на регулаторните технически стандарти на Европейския банков орган.

Банките трябва да прилагат обща рейтингова скала за длъжници, препоръчана от европейския регламент.

Коментари

Задължително поле