БНБ с нови правила за заеми към свързани фирми

Докладват вътрешните експозиции

БНБ прие нови правила за отчитане и докладване на кредитите, които банките отпускат на свързани компании.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките. С нея се уреждат изискванията към вътрешните правила и процедури за формиране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, които банките трябва да приемат, за да гарантират, че са идентифицирали всички формирани от тях вътрешни експозиции, и че отчитат адекватно рисковете, свързани с тях. Предвижда се размерът на експозициите да се определя на база на тяхната брутна балансова стойност. Също така наредбата въвежда изискване банките да подават тримесечни отчети в БНБ във връзка с вътрешните експозиции.

Управителният съвет на БНБ прие и промени в Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките. Промените са продиктувани от пълното влизане в сила на изискванията за ликвидно покритие, съгласно регламент на Европейската комисия.

Коментари

Задължително поле