Вдигат повече старите пенсии

Някои от старите пенсии може да нараснат с повече от 300 лв. от 1 октомври. За други увеличението ще бъде със стотинки, а за някои няма да има повишение.

Повишението от 1 октомври може да надхвърли 300 лв.

Увеличението зависи от годината на отпускане

Осигурителният доход расте повече от инфлацията

Най-старите пенсии ще бъдат увеличени най-много от 1 октомври 2022 г. За някои пенсии повишението може да надмине 300 лв., показват изчисления на “Труд” на база промените в Кодекса за социално осигуряване. Но някои пенсии ще нараснат само с няколко стотинки, а други няма да бъдат променени.

Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще намали разликата между старите и новите пенсии. При отпускането на една пенсия преди 10 или 15 години тя може да е била висока спрямо тогавашните доходи на хората. Но през годините увеличението на пенсиите изостава от нарастването на доходите. Затова този човек, който преди 10-15 години е взимал висока за времето си пенсия, сега взима малко пари на фона на доходите в страната. От 1 октомври обаче за много пенсии това ще бъде променено.

Например да вземем човек, който е излязъл в пенсия през 2005 г. и тогава е взимал 284,22 лв. Тогава тази пенсия е била 86% от средните доходи в страната. В момента този човек получава 685 лв., но пенсията му изостава от доходите - тя е само 53% от средния осигурителен доход.

С преизчисляването на пенсиите от 1 октомври пенсията на този човек ще нарасне на 1022 лв., което е увеличение с 337 лв. Но съотношението на пенсията спрямо средния осигурителен доход в момента ще бъде 78%, или доста близо до това от 2005 г., при отпускане на пенсията.

Причината за големия ръст на тази конкретна пенсия е, че е отпусната преди много години, а освен това е значително по-висока от минималната. През последните години минималната пенсия нараства повече от средната пенсия за страната и повече от средния осигурителен доход. През 2005 г. минималната пенсия е била 69 лв. Ако тогава човек се е пенсионирал с тази сума, сега трябва да получава новия размер на минималната пенсия от 467 лв. Ако се приложи формулата за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври, този човек би трябвало да взима по-малко от 467 лв. Затова в Кодекса за социално осигуряване специално е посочено, че след преизчисляване на пенсиите от 1 октомври хората ще получават по-голямата сума от досега получаваната пенсия или от размера, определен по формулата за преизчисляване. Тоест пенсията на никой няма да бъде намалена. Но хората с минимална пенсия най-вероятно няма да получат никакво увеличение.

Колкото по-стари са пенсиите, и колкото по-големи са били при отпускането им, толкова по-голямо ще бъде увеличението от 1 октомври. Причината за това е, че през годините пенсиите са били увеличавани по различни формули, но като цяло са изоставали от ръста на доходите. Например през много от последните 15 години пенсиите бяха увеличавани по така нареченото “швейцарско правило” - с 50% от ръста на средния осигурителен доход и с 50% от инфлацията за предходната година. За дълъг период от време инфлацията беше по-ниска от ръста на доходите. Дори имаше години с отрицателна инфлация. През редица години пенсиите дори са били увеличавани с по-малък процент от този по “швейцарското правило”.

Например през 2009 г. пенсиите са вдигнати с индекса, определен по “швейцарското правило”, намален с 10%. Причината за това бяха високата инфлация и големият ръст на доходите през предходната 2008 г. Всичко това водеше до изоставане на старите пенсии от новите.

История

Не винаги използват „швейцарското правило“

Много често през годините не е използвано “швейцарско правило” за вдигане на пенсиите.

През годините много често не е използвано “швейцарското правило” за увеличение на пенсиите. Например през 2007 г. пенсиите са били вдигнати два пъти с по 10% - от 1 юли и от 1 октомври. Годините 2010 г., 2011 г. и 2012 г. пък бяха обявени за “нулеви” и не беше извършено осъвременяване на пенсиите по т. нар. “швейцарско правило” от 1 юли на съответната година.

През 2017 г., 2018 г. и 2019 г. също не беше извършено осъвременяване на трудовите пенсии по т. нар. “швейцарско правило”.

От 1 юли на трите години беше извършено преизчисляване на пенсиите с увеличен процент за всяка година осигурителен стаж. Процентът нарасна от 1,1 на 1,126 през 2017 г., на 1,169 през 2018 г. и на 1,2 през 2019 г. А от 25 декември 2021 г. процентът нарасна на 1,35. През 2018 г. и 2019 г. пенсиите подлежаха и на увеличение съответно с 3,8% и 5,7% като всеки пенсионер получи по-благоприятното за него увеличение.

Ще стане автоматично

Вдигат сумите за трудова дейност

За отпуснати до края на 2021 г.

Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще бъде направено от служителите в НОИ, без хората да подават никакви документи.

От 1 октомври 2022 г. се преизчисляват пенсиите за трудова дейност: пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им е определен като при пенсия за трудова злополука и професионална болест. Освен това ще се преизчисляват само пенсии, отпуснати до края на миналата година.

На преизчисляване от 1 октомври 2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност.

Преизчисляването от 1 октомври ще се извърши по служебен път, тъй като в Кодекса за социално осигуряване не е предвидено подаване на заявление за това преизчисляване. Тоест хората ще получат новите си по-високи пенсии без да подават никакви документи в НОИ.

Максималната става 3400 лв.

Увеличение за над 700 хил. души

1056 няма да получат реалния размер

Максималната пенсия ще нарасне на 3400 лв. и само около 1000 души няма да взимат пенсията си в реален размер.

Увеличение на пенсиите от 1 октомври 2022 г. в резултат на преизчисляването ще получат над 700 хил. души, показват предварителни данни на НОИ. Повишението на техните пенсии ще бъде средно с 18%.

35 на сто от пенсионерите ще получат средно по 136 лв. увеличение, след като се приложи модифицираното швейцарско правило - пенсиите им да бъдат увеличени за всяка година след отпускането им с по-големия процент между инфлацията или ръста на осигурителния доход. За тези хора може да се каже, че 80% от тях са с пенсии, отпуснати преди повече от 10 години. Целта на промяната е да се даде изпреварващо увеличение на пенсиите, отпуснати по-назад във времето, които заради прилаганите досега механизми за индексация са изостанали от средния осигурителен доход за страната. Увеличението на по-новите пенсии ще бъда значително по-малко, а за тези на минимална пенсия вероятно няма да има промяна.

От 1 октомври 2022 г. таванът на пенсиите бъде увеличен от сегашните 2000 лв. на 3400 лв. В резултат на тази промяна само 1056 души няма да получават реалния размер на пенсията си. Едва няколко човека би трябвало да получават пенсии над 5000 лв., ако нямаше таван. Причината за това е начинът на определяне на пенсиите им преди години, когато се взимаха три най-добри години по отношение на осигурителния доход на хората. Именно затова все още има таван на пенсиите.

Необходимостта от таван ще отпадне с времето заради съществуващия в момента максимален осигурителен доход. Таванът на пенсиите обаче не важи за хора, които са били президент, вицепрезидент, премиер, председател на Народното събрание или съдия в Конституционния съд.

Правила според Кодекса за социално осигуряване

Как става преизчисляването от 1 октомври 2022 г.?

Участва и стажът след излизане в пенсия

Ако човек е работил след излизане в пенсия, това ще бъде взето предвид при преизчислението от 1 октомври.

При преизчисляването на пенсиите от 1 октомври 2022 г. ще се взима първоначално отпуснатата пенсия преди няколко години, например преди една, две, или 10-15 години. След това тази пенсия се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Реално през всичките 15 последни години средният осигурителен доход расте повече от инфлацията, като изключение прави само 2011 г., когато инфлацията е малко по-висока от ръста на доходите. По този начин с преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще бъде наваксано изоставането им, натрупано през последните години. Това обаче важи само за пенсии, които са по-високи от минималната. Защото минималната пенсия през годините беше повишавана повече отколкото останалите пенсии.

За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. включително, размерът на първоначалната пенсия се увеличава с по-високия процент от ръста на осигурителния доход или инфлацията за всяка календарна година след тази дата. Наред с това обаче за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. във формулата за изчисляването им се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398,17 лв., пише в Кодекса за социално осигуряване.

Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., първоначалният є размер ще се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това с процентите за предходната година, докато се приложи последният - за 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., първоначалният є размер ще се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., включително.

Ако човек е работил след като е излязъл в пенсия, това също ще бъде взето предвид. При преизчисляването от 1 октомври ще се използва индивидуалният коефициент на гражданина към 30 септември 2022 г., както и продължителността на осигурителния му стаж, зачетен към 30 септември 2022 г., умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. Но процентът, който се дава за всяка година осигурителен стаж и съответната част от този процент за месеците осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения