Вижте какво реши Министерски съвет днес, 20 ноември 2019 г.

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие е мерки за подобряване на инвестиционната среда

Министерският съвет одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

В рамките на отчетния период са изпълнени девет мерки от проблемни области „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“; „Отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата такава“; „Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение“ и „Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации“.

Приети са нормативни промени в Наредба № 4 от 2004 г., с които се облекчава процедурата по присъединяване към ВиК мрежата. Приети са и промени в Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за улеснено присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. С изменения в Наредба №6 отпада необходимостта при сключване на договор за присъединяване към електропреносната мрежа да бъде представяно валидно удостоверение за актуално състояние. С промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е уреден редът и механизмът за извършване на обединена процедура.

С приети промени в Закона за държавната собственост се улесняват механизмите за компенсиране на собствениците на земя с цел оптимизиране и ускоряване на процеса по изграждане на значими национални обекти и обекти с национално значение. Допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър улесняват процеса по издаване на разрешение за ползване/удостоверение за експлоатация на сграда или друг строеж.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти- публична държавна собственост и движими вещи на Министерството на здравеопазването, находящи се в гр. София, Столична община, с. Владая, в.з. „Приплат“ и имоти находящи се на ул. „Трети март“ в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас. Имотите и вещите са необходими за дейността на Министерство на здравеопазването.

Съгласно решение на правителството, „Български пощи“ ЕАД ще продадат недвижим имот в Долна баня чрез електронен търг. Обектът ще бъде предложен по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти, а цената ще бъде не по-ниска от определената от независим оценител. Имотът не е необходим за дейността на „Български пощи’’ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи.

„Български пощи“ ЕАД ща продадат чрез пряко договаряне своя дял в недвижим имот в с. Марикостиново, община Петрич. Съсобственикът е изразил желание да купи частта на дружеството, като е поел ангажимент при прехвърляне на имота, „Български пощи“ ЕАД да запазят вещно право на безсрочно и безвъзмездно ползване на две помещения, необходими за технологичните нужди на пощенската станция в с. Марикостиново. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

За ратификация е предложен договора относно лицензите и поддръжката на системата за конструктивни симулации JCATS

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване”.

Този договор бе подписан на 28.10.2019 г. от българска страна въз основа на заседание на Министерски съвет от 02 октомври 2019 г. С него се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване.

След влизане в сила на закона за ратификация на договора от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната страна за изпълнение на националните процедури за това.

Одобрен е проектът на международен договор относно поддръжката на комплектомобилна производствена линия за метални конструкции

Правителството одобри проекта на международен договор BU-B-UCB за осъвременяване на програмното осигуряване, обучение и материали за Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Ultimate Building Machine System-UBM).

След изпълнение на предвидените доставки и предоставяне на заявените услуги по посочения договор, комплектомобилната производствена линия за метални конструкции ще може да се използва в рамките на Сухопътни войски и на Българската армия за подобряване на сградния и парков фонд на войсковите формирования.

При необходимост или при природни бедствия, аварии и катастрофи, производствената линия може да се ползва и за изграждане в кратки срокове на различни съоръжения в помощ на населението на страната.

България ще бъде водеща нация за учредяване на нов проект по Доверителния фонд на НАТО по DCB

Правителството прие решение, с което одобрява поемането от Република България на ролята на водеща нация за учредяване на проект по Доверителния фонд на НАТО по инициативата за изграждане на отбранителен и свързан със сигурността капацитет (DCB) за разширяване на оказваното съдействие на Йордания в подготовката на служители в областта на управлението на кризи.

Изпълнител на проекта е Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR СОЕ) в София.

За финансирането на набелязаната серия от специфични дейности на CMDR-COE се предвижда да бъде приложен механизмът на Доверителния фонд на НАТО по DCB. От България не се изисква пряк финансов ангажимент. Приносът на страната ни се разглежда като алтернативен (“in-kind” contribution) в контекста на предоставяните от България значителни ресурси в качеството й на Рамкова страна на CMDR-COE. Общата стойност на предложения нов проект по DCB за Йордания се оценява на 157 836 евро.

Участието на CMDR СОЕ с конкретен принос и водещата роля на България по предложения проект за Йордания предоставя отлична възможност за разширена изява и по-голяма видимост за дейността на Центъра и демонстриране на ангажираността на България с практическото изпълнение на стратегическите решения на Алианса.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 21 - 22 ноември в гр. Брюксел. Съветът във формат министри на спорта ще приеме Заключения относно борбата с корупцията в спорта и Заключения относно защитата на децата в спорта. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Насърчаване на доброто управление в спорта“. Съветът на министрите на младежта ще приеме Заключения относно цифровата младежка работа и Заключения относно образованието и обучението на младежките работници. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Визия за младежката работа в Европа - изменение на климата, млади хора и работа с младежта“. Във формат „Култура“ е предвидено приемането на Проект на Резолюция на Съвета на ЕС и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета относно културното измерение на устойчивото развитие. Финландското председателство е включило в дневния ред на заседанието и дебат на тема: „Силни страни, иновационен потенциал и конкурентоспособност в световен мащаб на европейските културни, творчески и аудиовизуални индустрии“.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт на ЕС проведе заседание в част „Образование“ на 8 ноември в Брюксел. Тогава бяха приети Заключения за ключовата роля на политиките за учене през целия живот за справяне с технологичния и екологичен преход в подкрепа в приобщаващия и устойчив растеж. Беше приета и Резолюция за по-нататъшното развитие на европейското образователно пространство в подкрепа на ориентирани към бъдещето системи за образование и обучение. Проведен беше дебат на министрите на образованието и на финансите на тема „Солидна икономическа база за Европа: усилия за постигане на ефективност, ефикасност и качество на образованието и обучението“. Състоя се и дискусия на тема „Изкуственият интелект в образованието и обучението“.

Правителството одобри също резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 24 октомври в Люксембург. Министрите дискутираха предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества в борбата с дискриминацията, възможностите за отстраняване на пропуските в съществуващото законодателство в тази област, както и бъдещи мерки за по-ефективна борба с дискриминацията на национално и европейско равнище. Постигането на съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда в променящия се трудов свят и необходимостта от стратегически подход за непрекъснато учене през целия живот бяха тема на Втория ориентационен дебат в рамките на заседанието на Съвета. Приети бяха два проекта за заключения на Съвета - относно икономиката на благосъстоянието и относно „Бъдещето на труда: Европейският съюз насърчава Декларацията по случай стогодишнината на МОТ“. Съветът одобри и основните послания на Комитета по заетостта и на Комитета за социална закрила.

На 21 ноември ще се проведе за заседание на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС в гр. Брюксел. Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с реформата на Световната търговска организация (СТО), подготовката на 12-та Министерска конференция на СТО, търговските отношения със САЩ, прилагане на търговските споразумения, резултати от изследването на Евробарометър за международната търговия през 2019 г. и др.

Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на гнайси от участъци „Северен“ и „Южен“ на находище „Ореше“

Дружеството „Стоун Филе“ ООД, с. Гърмен, ще добива скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което се одобрява сключването на договор с посочения кандидат концесионер. Находище „Ореше“ се намира в община Гърмен, област Благоевград, като концесионната площ е с размер 28.8 декара. Концесията се предоставя за срок от 30 години. Очаква се постъпленията от концесионни плащания за периода на концесията да достигнат 430 хил. лв. без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Гърмен. За обезпечаване на производствената си дейност „Стоун филе“ предвижда над 93 хил. лв. инвестиции.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ и допълнителни трансфери по бюджета на МВР

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в размер до 28 млн. лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Съгласно друго правителствено постановление се одобряват допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер на 10 000 000 лв. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд „Вътрешна сигурност” и Фонд „Убежище, миграция и интеграция” - Спешни мерки.

Откриват се процедури за възлагане на концесия на три морски плажа

Правителството откри процедурите за възлагане на концесия на морските плажове „Сарафово” в община Бургас, „Дяволска река 1“ в община Приморско и „Каваци-юг“ в община Созопол. Целта е обезопасяване на плажовете и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесиите да е по 20 години за всяка.

Размерите на минималното годишно концесионно възнаграждение са съответно -  за плаж „Сарафово“ - 45 502 лв. без ДДС, за плаж „Дяволска река 1“ – 19 049 лв. без ДДС и за плаж „Каваци-юг“ – 55 581 лв. без ДДС.  Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на

Черноморското крайбрежие.

Трите морски плажа ще бъдат обезпечени задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

За ратификация се предлага договорът за закупуване на минни ловци „Мааслуис“ и „Хелевутслайс“

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Договора между правителството на Република България и правителството па Кралство Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“ клас „Трипарти“ с бордови номер М856 и минен ловец „Хелевутслайс“ клас „Трипарти“ с бордови номер М859.

От българска страна договорът беше подписан на 11 ноември от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, в изпълнение на дадените му правомощия от Министерския съвет с протоколно решение № 45 от 6 ноември 2019 г., с което се одобрява проекта на договора.

Съгласно направения в Министерството на отбраната военно- икономически анализ, придобиването на двата кораба е икономически целесъобразно и ще допринесе за повишаване на способностите на българските Военноморски сили за изпълнение на задълженията по осигуряване безопасността на корабоплаването в морското ни пространство в мирно време, както и за успешно изпълнение на военновременните задачи в национален и съюзнически формат в НАТО и ЕС.

Одобрени са условията за членство на страната ни в Международната асоциация за развитие

Правителството одобри условията за членство на страната ни в Международната асоциация за развитие (MAP) и упълномощи министъра на финансите да потвърди пред Асоциацията тяхното приемане.

В изпълнение на РМС № 570 от 03.10.2019 г., с писмо на министъра на финансите от 11.10.2019 г., беше заявено желанието на България за членство в MAP. В отговор Асоциацията представи параметри и условия по отношение на допустимите записвания в институцията и свързаните с тях права на глас, които се базират на условия за член на MAP по Част II от Учредителния договор на Асоциацията, а именно за страни със средни и ниски доходи, като те трябва да се потвърдят от българската страна.

MAP е създадена през 1960 г. и е единствената от петте организации от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на Международната банка за възстановяване и развитие, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи.

Членство в MAP ще даде възможност на страната ни за проява на глобална солидарност и участие в справянето с едни от най-значимите проблеми в най-бедните страни. Потенциално включване на България в бъдещи захранвания на MAP е свързано с перспектива за дългосрочен финансов ангажимент, но едно бъдещо участие с принос на контрибутор би дало на страната право на изразяване на самостоятелни позиции, защита на интереси, разпознаваемост и глас по проблемите в многостранната общност. Записванията и приноса в MAP се отчитат като официална помощ за развитие.

Правителството одобри 17 860 249 лв. за обезщетения в сферата на образованието

Общо 17 860 249 лв. ще получат общините за изплащане на обезщетения на персонала след прекратени правоотношения през месеците юли-август 2019 г. Средствата за обезпечаване на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 година ще се осигурят от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2019 г.

България ще предостави 71 166 лв. хуманитарна помощ за Афганистан

Министерският съвет одобри предоставянето на финансова помощ в размер на 71 166 лв. за справяне с хуманитарната криза в Афганистан като част от усилията на международната общност за възстановяване на региона и подобряване на условията на живот на гражданите.

Финансирането ще бъде насочено към дейността на Върховния комисар на ООН по бежанците и ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи, предназначен за развитие и хуманитарна помощ.

България отпуска 53 790 лева на Върховния комисар по правата на човека на ООН

Министерският съвет взе решение България да предостави 53 790 лева по линия на официалната помощ за развитие на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН.

Това ще помогне за реализирането на външнополитическите цели на България в областта на защитата на правата на човека и уязвими групи, която е основен приоритет и на членството ни в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г.

Правителството одобри промени във Валутния закон

Министерският съвет прие решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, с който се цели привеждане на националното законодателство в съответствие с Регламент (ЕО) № 1889/2005 и с практиката на Съда на Европейския съюз в областта на административнонаказателните разпоредби при неизпълнение на задължението за деклариране по чл. 3 от същия регламент.

Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол. В тази връзка се предвижда изрично да бъде закрепено в закона правомощието на митническите органи да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна при получена от митническите органи по служебен път информация за наличието на публични задължения на лицето.

Предвижда се уеднаквяване на определената законова компетентност по установяването на нарушения на Валутния закон, както на външната, така и на вътрешната граница. Предвид контрола, който осъществяват митническите органи по границата на страната и спецификата на нарушенията при пренасяне през границата на парични средства и благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, в законопроекта е предвидена изрична законова компетентност митническите органи да съставят актовете за установяване на административни нарушения по чл. 18, ал. 2, 3 и 7 букви „в“ и „г“ от Валутния закон, съгласно Регламент (ЕО) № 1889/2005.

Въвежда се дефиниция за „укрит“ предмет на нарушението и се отменя чл. 20, с което българското законодателство се привежда в съответствие с практиката на СЕС по отношение на отнемането в полза на държавата на цялата недекларирана сума. Предвижда се адекватно определяне на размера на глобата - част от размера на стойността на предмета на нарушението.

Одобрени са промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С одобрения проект на закона ще се облекчат изискванията за регистрация, сред които отпадане дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, намаляване на изискуемия праг за капитал или активи, както и намаляване размера на обезпечението. Прецизират се общите и специалните условия за всички дейности, както и необходимите документи за регистрация.

Направените изменения и допълнения ще допринесат за ясното и точно прилагане на закона, както и ще спомогнат за ненарушаване на конкурентната бизнес среда на пазара на горива.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на задравеопазването

Правителството прие изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Основната цел е да се обезпечат отговорностите по изпълнение на ПМС № 192 от 2019 г., съгласно което министърът на здравеопазването е определен за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“. Това налага да бъдат извършени промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с оглед привеждането му в съответствие със Закона за киберсигурност и РМС № 192 от 2019 г.

В тази връзка, с Постановлението за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването се предлага допълване на правомощията на министъра на здравеопазването, свързани с определянето му за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“.

С оглед изпълнение на новите функции и отговорности на Министерството на здравеопазването, свързани с определянето на министъра на здравеопазването за административен орган, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“, се разширяват функциите на звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването.

За ратификация е предложено гаранционното споразумение с ЕИБ във връзка с Договор за финансиране изграждането на интерконектора Гърция-България

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира гаранционно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка във връзка със сключен на 10 октомври 2019 г. Договор за финансиране на междусистемната газова връзка Гърция-България между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Споразумението е подписано в София от българска страна на 14 октомври 2019 г. и в Люксембург от страна на Европейската инвестиционна банка на 17 октомври 2019 г.

Предоставянето на държавна гаранция в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. по заемните споразумения във връзка с финансирането на проекта е предвидено в чл. 70, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Ратифицирането на гаранционното споразумение е предварително условие за усвояване на средствата от заема от ЕИБ в размер на 109.9 млн. евро. С влизането му в сила ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнението на проекта, който е стратегически за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

Изграждането на междусистемната връзка Гърция-България ще отвори допълнително трасе към Южния газов коридор между пазарите на Югоизточна Европа и Централна Източна Европа и по този начин ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на газ. Осигурявайки достъп до алтернативни източници на природен газ, проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България е ключов за гарантиране на енергийната сигурност както в България, така и в целия район на Югоизточна Европа. Той ще съдейства и за увеличаване конкурентоспособността на националната и регионалните икономики.

Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа

1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.

За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще отпусне допълнителни 51 048 700 лв. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МС за разплащането на задължения на болница „Лозенец“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер до 6 700 000 лв. Средствата са предназначени за осигуряване на възможност за разплащане на местни данъци и такси, дължими от болница „Лозенец“.

Министерският съвет прие също решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост и за преобразуване на „Болница „Лозенец“ в еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

В резултат на приемането на акта на Министерския съвет, имот - публична държавна собственост, включващ поземлен имот с идентификатор 68134.1004.64 КККР на гр. София, с площ 168 241 кв. м., ведно с изградени върху него 32 броя сгради, които представляват сградите, подробно описани в АПДС № 10222/ 31.07.2019 г., ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на едноличното акционерно дружество със стойности, определени по реда на §8, ал. 1 от ПЗР на към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.), за осъществяване на дейността му. На същото основание в капитала на дружеството ще бъдат включени и движими вещи - дълготрайни материални активи за изпълнение на функциите му и осъществяване на основната му дейност - болнична медицинска помощ. В изпълнение на нормативните изисквания, с горепосочения акт на Министерския съвет ще бъде приет и първият устав на лечебното заведение - еднолично акционерно дружество, учредено в резултат на преобразуването и ще бъде назначен първият съвет на директорите.

Коментари

Задължително поле