Вижте какво ще решава Министерският съвет в оставка утре, 21 април 2021 г.

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕНИ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН, „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ВТОРА СТЕПЕН И „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на културата

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАС­ТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019 - 2030 Г.).
Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ВОЕН­НОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТА­ВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОГРАМИТЕ НА „МИКРО-“ „МАЛКИ“ И „СРЕДНИ“ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 727 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГА­НИ, КОИТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВЪЗЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМНИЯ ИНТЕГРАТОР - „ИНФОРМАЦИОННО ОБ­СЛУЖВАНЕ" АД.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИ­ТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР BU-P-LAY „ПРИДОБИВАНЕ НА НАЗЕМНИ ТЕРМИНАЛИ ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБ­МЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (MIDS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИ­ЛИ".
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕ­РЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН И ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, УСТАНОВЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНО­ТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРА­НАТА ДОМАКИН НА ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗНИ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА СЪВ­МЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF), С НИ­ВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ „NATO RESTRICTED".
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУ­МЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО­ТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ­БРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИ­КА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАН­ДИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛ­НОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕР­МАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВО­ТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРА­НАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЪРА НА ОТБРА­НАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕ­ПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТ­БРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕ­НИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И. ЕВРО­ПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА ОТНОСНО ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ВОЕН­НИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С МИТНИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУ­РАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА ЧЕРНА ГОРА ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.
Внася: министърът на културата

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНА НА 15 ЮНИ 2020 Г. 
Внася: министърът на енергетиката 

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНА 6 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на енергетиката

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНА 14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на енергетиката

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР“ И „ИНДУСТРИЯ“, ПРОВЕДЕНА 22 МАРТ 2021 Г.
Внася: министърът на икономиката

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ", ПРОВЕДЕНА НА 30 МАРТ 2021 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА МИНИС­ТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕ­НИЯТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ НЕ­ГО ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г., ОДОБРЕН ОТ МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ НА 23 ЯНУАРИ 2019 Г., И В АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г., ОДОБ­РЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г., И ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО ПРЕЗ 2018 Г. И 2019 Г. НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВО­РИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „ОРЕШАКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОГНЯНОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „ЕКО-ХИДРО-90" ООД - ПАЗАРДЖИК.
Внася: министърът на енергетиката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КРЕПОСТ", УЧАСТЪК „ЗАПАД“, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕ­РА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.
Внася: министърът на енергетиката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСОШИСТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЧАТАЛА", РАЗ­ПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 11 НОЕМВРИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ГНАЙС КОБИЛИНО" ООД - С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД.
Внася: министърът на енергетиката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАБАКУМ - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСТАНО­ВЯВАНЕ НА АКТОВЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО.
Внася: министърът на правосъдието

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИ­ЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИ­РАНЕ.
Внася: министърът на финансите

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Внася: министърът на околната среда и водите

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на финансите 

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВА­НИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България