Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 7 април 2021 г.

Снимка: Архив

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕР¬СКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ЗА 2021 Г.
Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г.
Внася: министърът на културата

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТ¬ВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУ¬МА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСО¬ЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТА¬ВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА СЛЕПИ¬ТЕ В БЪЛГАРИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСО¬ЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ¬РАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПО¬МАГАНЕ, ФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН¬СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПРИ КОИТО Е НАЛИЦЕ НЕ¬ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.
Внася: министърът на образованието и науката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН¬СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИ¬ПЕНДИИ.
Внася: министърът на образованието и науката

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ¬НАНСИТЕ ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ¬ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ¬ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ¬ТЕ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.
Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА¬НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „СИМИД АГРО“ ЕООД - ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ¬НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НА¬ЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ“, В УЧАС¬ТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗО-ПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕ¬ЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“, ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪ¬ТЕН УЧАСТЪК КОСТЕНЕЦ – СЕПТЕМВРИ“.
Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ¬СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ¬СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕ¬ЩИ ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОБИЛЕН МОДУЛ ПО КОМУНИКАЦИ¬ОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА НАТО В МИСИЯТА НА НАТО В ИРАК (NATO MISSION IRAQ - NMI).
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕР¬ТИФИКАТ ЗА ПРИНОС НА ДОНОРИТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВА¬НЕ НА РЕГИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОТ¬ГОВОР НА СИРИЙСКАТА КРИЗА, „ФОНД МАДАД", И НЕГОВИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПОДПИСАНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 15 МАРТ 2021 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНА НА 18 МАРТ 2021 Г.
Внася: министърът на околната среда и водите

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 22 И 23 МАРТ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2021 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ВЕСЕЛИЕ", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФЕНИКС", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА „МЛ - КОНСУЛТ - 2009" ЕООД - ПЛЕВЕН.
Внася: министърът на енергетиката

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АМФИБОЛОВИ ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕСЛЕН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕСЛЕН, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „ИЛИНДА" ЕООД - С. МАРЧЕВО.
Внася: министърът на енергетиката

27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛИЛИ", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТАТАРЕВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на енергетиката

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕР¬СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика