Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 19 септември 2018

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 19 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОДУКТИ¬ТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И НА СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИ¬ИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС.

Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА¬НОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛ¬НИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД.

Внася: министърът на околната среда и водите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“, УЧАСТЪК ОТ КМ 78+500 ДО КМ 87+800.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ДОЛАПЧИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 66614/11) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ¬НИЦИ” ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА¬ВАТА.

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ВЪЗМЕЗДНО ПРА¬ВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРО¬МЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВ¬НА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗГОРИГРАД, ОБЩИНА ВРАЦА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БИНКА ГОЦЕВА - БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОН¬СУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДОМИНИКАН¬СКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПУНТА КАНА И С КОНСУЛСКИ ОК¬РЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАБИНЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2016 Г. В СО¬ФИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ¬БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО МОБИЛЕН КИС МОДУЛ (DCM)F ОТ 2-РИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В ГОРНА МАЛИНА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУД¬НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИС¬ТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ¬НИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТ¬РОЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗА¬ЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИ¬ТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

Коментари

Задължително поле