Вижте утвърдените цени на ВиК услугите за 2021 г.

Комисията на енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание в специализиран състав "ВиК", на което прие окончателно решение за изменение на одобрените  с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2021 г. Процедурата се провежда по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. 

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на операторите в 26 области на страната. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2021 г. Намаляват се цените на услугите на 16 ВиК дружества, за 7 дружества цените се повишават, най-значително за София и Разград  - с около 6 %. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите. 

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата година от приемането на бизнес плановете на дружествата, Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 - годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година, при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а не само на инфлационния индекс за периода от приемането на бизнес плановете.  През 2020 г. Комисията извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност. Оценяването на дейността на ВиК операторите е извършено с прилагането на единна методика, с което се гарантира равнопоставеност между тях.  Същевременно настъпилата през 2020 г. извънредна епидемиологична обстановка няма отношение към отчетените и постигнати резултати през изминалия тригодишен период 2017-2019 г., респективно няма как да бъде отчетена от Комисията в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. КЕВР няма и нормативна възможност да преустанови и/или забави вземането на решение за изменение на одобрените цени за 2021 г., защото съгласно нормативните изисквания това следва да се направи преди началото на ценовия период, за който се отнасят.

Във връзка с решението за изменението  на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услугите за 2021 г. Комисията спази стриктно предвидената законова процедура. На 03.12.2020 г. беше проведено открито заседание с дистанционно участие на представители на ВиК дружества от цялата страна. Същия ден се състоя и обществено обсъждане, в което участваха дистанционно Омбудсмана на Република България, представители на браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“,  Българската асоциация по водите, ръководството на „ВиК холдинг“, Мая Манолова от движението „Изправи се.бг“ и областният управител на Търговище. На обсъждането участниците изразиха своите становища и предложения във връзка с предложените за актуализация цени на ВиК услуги. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР д-р Ивайло Касчиев поясни, че Наредбата за регулиране на цените на ВИК услугите от 2016 г., приета от Министерския съвет, ясно указва, че след третата година от изпълнението на бизнес плановете Комисията следва да изпълни правомощията си и по определена методика да утвърди преизчислени цени на ВиК услугите като отчете извършените от дружествата реални инвестиции и изпълнението на единните показатели за ефективност. Той припомни, че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества. Посочено беше също, че операторите са имали право да поискат преразглеждане на одобрените цени при настъпили неочаквани събития, които имат съществен ефект върху техните приходи и разходи и през 2020 г. две дружества са се възползвали от тази процедура.  
В приетото днес Решение за изменение на одобрените цени на услугите на ВиК дружествата за 2021 г. Комисията дава мотивиран отговор по всички постъпили писмени становища от страна на участниците в общественото обсъждане.  

Пълният текст на Решението на КЕВР за изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. може да видите ТУК

Ето и пълен списък на изменените цени на ВиК услугите за 2021 г.: 

В и К оператор

Действаща комплексна цена на ВиК услуги до 31.12.2020 г. за ВиК оператори с одобрен БП през 2017-2019 г. от регулаторен период 2017-2021 г.
(лв./куб.м с ДДС)

Утвърдена комплексна цена на ВиК услуги от 01.01.2021 г., съгласно Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. на КЕВР
(лв./куб.м с ДДС)

Изменение
през 2021 г. спрямо 2020 г.
(%)

Софийска вода“ АД

2,766

2,935

6,1%

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

2,633

2,575

-2,2%

Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

3,212

3,251

1,2%

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

2,227

2,237

0,4%

Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра

3,473

3,468

-0,1%

ВиК“ ООД, гр. Кърджали

2,617

2,648

1,2%

Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе

3,156

2,944

-6,7%

ВиК – Златни пясъци“ ООД

3,427

3,329

-2,9%

Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

2,417

2,430

0,5%

Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

3,113

3,115

0,1%

Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД

3,540

3,426

-3,2%

Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

2,771

2,377

-14,2%

Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

3,084

2,761

-10,5%

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

3,030

2,657

-12,3%

Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

3,274

3,258

-0,5%

Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД

3,458

3,010

-13,0%

Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

1,621

1,648

1,6%

ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир - цена само за услугата пречистване на отпадъчни води за гр. Радомир

0,494

0,494

0,0%

Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД

3,056

2,738

-10,4%

Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2,546

2,388

-6,2%

В и К“ ООД, гр. Габрово

2,711

2,620

-3,4%

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

2,881

2,946

2,2%

В и К-Кресна“ ЕООД

0,880

0,731

-16,9%

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград

2,353

2,273

-3,4%

ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня

0,959

0,970

1,1%

Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД

1,452

1,279

-11,9%

Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

3,010

3,008

0,0%

В и К” АД, гр. Ловеч

3,169

3,152

-0,5%

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр. Разград

3,420

3,632

6,2%

Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София

2,636

2,566

-2,7%

"АЦК" ООД

3,481

3,782

8,7%

Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

3,197

3,158

-1,2%

Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян

2,213

2,153

-2,7%

Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково

3,505

3,524

0,5%

 

Коментари

Задължително поле