В Шумен подобряват градската среда за над 7 млн.лв.

Çàïî÷âà áëàãîóñòðîÿâàíå íà ãðàäñêàòà ñðåäà íà Øóìåí çà íàä 7 ìëí.ëâ., êàçà êìåòúò Ëþáîìèð Õðèñòîâ/âäÿñíî/

7,178 млн.лв. безвъзмездна финансова помощ получава община Шумен за благоустрояване и рехабилитация на инфраструктурата си, което е един от приоритетите в Инвестиционната програма на кметството. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Любомир Христов във вторник.

„Получихме решението в началото на седмицата. Имаме готовност и за нас е важно да започнем реализацията на проектите, свързани с подобряване на условията на живот за шуменци и с благоустрояването на града“, каза градоначалникът.

Средствата се предоставят след одобрение на проектите от страна на оценителната комисия, на Междинното звено в общината и с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подписано от зам.-министър Деница Николова. Тя е и ръководител на Управляващия орган на ОП “Региони в растеж“.

Предвидено е извършване на основен ремонт на тротоари, алеи, прилежащо озеленяване и улично осветление, както в централната градска част, така и в кварталите на Шумен.

Зам.-кметът по строителство инж. Боян Тодоров обясни, че предстои благоустрояване, рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари и улично осветление на 11 улици в квартал “Тракия”, рехабилитация на улица “Тича”, облагородяване на района около кръстовището на бул. Симеон Велики” и улица “Станционна” и на улица “Съединение” от Пенсионерски клуб №7 до Съдебната палата.

В момента се подготвят тръжните процедури, предстои да бъде обявена и обществената поръчка за извършване на строително-монтажните дейности по проектите.Общият размер на средствата, които общината очаква да получи за реализация на Инвестиционната си програма, е малко над 26 млн.лв. Другата част от средствата са предвидени за изграждане на обекти в областта на образователната, социалната и културната инфраструктура.

Коментари

Задължително поле