„Дяволите“ спряха серия от 5 победи

Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Áîëåëüùèê ñáîðíîé Áåëüãèè íà ïîëóôèíàëüíîì ìàò÷å ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó - 2018 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ôðàíöèè è Áåëüãèè. Àëåêñàíäð Äåìüÿí÷óê/ÒÀÑÑ

Белгия бе най-солидният отбор до полуфинала на световното първенство. Единствено „червените дяволи“ спечелиха и петте си мача на мондиала преди сблъсъка с Англия. В тях отборът вкара 14 гола.

Белгия все още може да направи рекорд в представянето си на световни първенства. Досега №1 е Мондиал 86 в Мексико, когато „дяволите“ станаха четвърти. В събота отново в Санкт Петербург отборът ще играе малък финал.

Коментари

Задължително поле