ЕК: Парниковите емисии са най-ниските за последните три десетилетия

Европейската комисия прие ежегодния си Доклад за напредъка на действията в областта на климата в ЕС, в който се разглежда изпълнението на целите на ЕС във връзка с намаляването на емисиите на парникови газове през 2019 г. 

Емисиите на парникови газове в ЕС-27 са намалели с 3,7% спрямо предходната година, докато БВП е отбелязал растеж с 1,5 %, показва докладът.

Понастоящем емисиите са с 24% (близо една четвърт) по-ниски в сравнение с равнищата от 1990 г.

"Емисиите, обхванати от схемата за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), отбелязаха най-голям спад през 2019 г., като намаляха с 9,1 %, или с около 152 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид, в сравнение с 2018 г. Това намаление се дължи основно на енергийния сектор, където емисиите са спаднали с близо 15% в резултат главно на замяната на производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища с производство на електроенергия от възобновяеми източници и газ", констатират от Еврокомисията.

Коментари

Задължително поле