Изчезваме по естествен път

4,9 млн. остава населението на България до 2070 година, сочи доклад за националната сигурност

Българите трайно се заселват в Германия, Великобритания и Испания

58,9% от децата се раждат без брак

Населението на България изчезва по естествен път. За 30 години сме намалели с 1 936 566. Това стана ясно от годишния Доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 година. Документът бе приет на вчерашното заседание на Народното събрание. В него е посочено, че демографската прогноза на “Евростат” за България за периода 2016 – 2070 година показва трайна тенденция за намаляване на населението в дългосрочна перспектива с 30%. От 7,1 млн. души през 2016 година на 4,9 млн. през 2070 година.

Основните фактори за това са ниските нива на раждаемост, миграцията и смъртността. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Най-значима демографска тенденция е процесът на застаряването. До 2060 година населението в трудоспособност възраст (15-64г.) се очаква да намалее с 39%, а населението на 65 години и повече да се увеличи с 23%. По данни на НСИ към 31.12.2017 година населението е 7 050 034. В сравнение с 2016 г. населението е намаляло с 51 825 души или с 0,27 %. Мъжете са 3 422 409 (48,5%), а жените - 3 627 625 (51,5%). Раждаемостта продължава да намалява - през 2017 година са родени 64 359 деца. В сравнение с 2016 година броят на живородените е намалял с 1029. От 1991 година се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на абсолютния брой на извънбрачни раждания. Средният относителен дял нараства от 18,5 % през 1992г. на 58,9% от всички раждания през 2017 година.

В доклада е посочена трайна тенденция на напускане от страната от млади българи. През 2017 година 31 586 българи са променили адреса си в страната с такъв в чужбина. Всеки втори емигрант е на възраст 20 - 39 години, което прави над 55% от напускащите страната ни. Българи трайно се заселват в Германия, Великобритания и Испания.

Най-младите под 20-годишна възраст са 14,6%, а над 60 години са 6,9%, В доклада за националната сигурност е посочено, че въпреки намалената интензивност, в сравнение с предходни години, миграционните потоци запазват своята устойчивост. Като причини са посочени продължаващите конфликти в Близкия Изток и Северна Африка, както нестабилното социално-икономическа и политическа ситуация в страни от Близкия Изток и Централна Африка.

България като външна граница е подложена на миграционен натиск, пише в документа. През 2017 година са регистрирани 8044 опита на граждани от трети страни да преминат през границите на страната ни.

“Наблюдава се тенденции значителна част от мигранските потоци да заобиколи страната ни и да се насочат към Италия, Гърция (по море), Македония (по суша) до икономически по развитите страни от Централна и Западна Европа”, пише още в документа.

 

Над 200 000 са отпадналите от училище

0203_new_2_286202Към 5 юли 2017 година 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от училище или никога не са записвани, пише в доклада за национална сигурност. Там е посочено, че в началото на 2018 година в детски градини и училища са записани 21 915 деца и ученици, като от тях повторно са отпаднали 1221, от които само 624 за задължителната училищна възраст до 16 години.

 

Криза в здравеопазването

Медици напускат страната

Средната заплата е 900 лева

Хроничната кадрова криза в системата на здравеопазването през 2017 г. се задълбочи, което от своя страна е предпоставка намаляване качеството на предлаганите услуги и носи риск за националната сигурност, това се сочи още в доклада.

Кризата с наличните в България медицински сестри беше изострена, като ниските заплати доведоха до техния протест. По данни на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи средната заплата на тези специалисти е до 900 лева с всички добавки, средната възраст – 58 години и повече от 20% вече са в пенсионна възраст. Медицинският персонал продължава да напуска страната заради по-добро заплащане в чужбина. Нараства дисбалансът между потребностите и очакванията на населението и наличните ресурси в здравната система, което е повод за системно обществено недоволство, е един от изводите в документа.

Неравномерното териториално разпределение на общопрактикуващи лекари и специалисти продължава да ограничава достъпа на населението до здравни услуги. Хроничният проблем в здравеопазването е и задлъжнялостта и лошото финансово състояние на държавни и общински болници.

 

Факти

30% е дефицитът на агенти

Около 3 млрд. лв. са изхарчени за „Сигурност” през 2017-а

В доклада са очертани и приоритетите на МВР през 2018 г. Сред тях са граничната сигурност, повишаване способностите за противодействие на тероризма и радикализацията, противодействие на престъпността, повишаване на ефективността на превантивната дейност, както и международно сътрудничество в борбата срещу рисковете за националната ни сигурност.

Посочено е, че един от основните приоритети на правителството е повишаване на бюджетните приходи чрез активна превенция и борба с митническите данъчни и осигурителни измами, отклонението на данъчното облагане и намаляване дела на сивата икономика.

“През 2017 година в сектор “Сигурност” продължи да среща затруднение в изпълнение в законовите си функции. Остават предизвикателствата пред ресурсното осигуряване на службите за сигурност, свързани с решаване на проблемите с кадровия дефицит, кадровото израстване на служителите, професионалната квалификация, и материално-техническото обезпечаване”, пише в доклада.

От депутати “Труд” научи, че по време на закритата част от вчерашното заседание на Народното събрание, когато бяха гледани докладите на държавна агенция “Разузнаване”, ДАНС, от службите са признали, че в двете агенции недокомплектът е по около 30%. Единствено във военното разузнаване няма проблем с кадровата обезпеченост.

През 2017 година за финансовото осигуряване на националната сигурност и отбрана, опазване на обществения и правовия ред са отчетени разходи в размер на близо 3 млрд. лева, от които 259 млн. са за капиталови разходи.

Коментари

Задължително поле