Имам ли право на майчински, ако ме съкратят в срока за изпитване

Въпрос: Работя на трудов договор, в изпитателен срок съм все още. Налага се да изляза по майчинство. Ако работодателят ме освободи по-рано от работа, преди изтичане на 6-месечния изпитателен срок, имам ли право на обезщетение по майчинство?

Д. Колева, гр. София

Отговор: В случай, че трудовият Ви договор бъде прекратен по чл. 71 от КТ не се намирате под закрила при уволнение. Дали при прекратяване на трудовото Ви правоотношение следва да се приложи закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ, зависи от основанието за прекратяване. Според разпоредбата на чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50 или при осиновяване на дете по чл. 53в. В чл. 50 от КСО е предвидено, че осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането. В случай, че трудовият Ви договор бъде прекратен по-рано ще имате право на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца до навършване на 1 год.възраст на детето, ако отговаряте на предвидените изисквания.

Съгласно чл. 67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл. 70, ал. 1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя.

Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл. 67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. В договора по ал. 1 на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни - ал. 2 на чл. 70 от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие - чл.71, ал.1 от КТ. След изтичане на срока за изпитване, остава да действа срокът на договора, поради което същият ако е срочен, не се превръща в договор за неопределено време.

За по-подробна информация по този въпрос, можете да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане”.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле