Информация за изпълнение на ПРОЕКТ BG16RFOP001- 2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия”

logo-1logo-2logo-3

От 13.01.2017г. Община Провадия изпълнява проект BG16RFOP001- 2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в периферните райони” е на стойност 1 163 583,95 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца: 13.01.2017г. – 13.03.2019г. Чрез реализацията на проекта се предвижда повишаване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради, с обща разгърната площ 5902.17 м2, както следва: Жилищна сграда на ул. „3-ти Февруари" №8 с 6 апартамента и 6 собственика; Жилищна сграда на ул. „Райко Даскалов" №4 с 30 апартамента и 48 собственика; Жилищна сграда на ул. „Янко Сакъзов" №39 вх. А и вх. Б с 20 апартамента, с един гарaж и 37 собственика.

Основните дейности по проекта включват: Организация и управление; Обявяване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки; Изпълнение на строително – монтажни работи; Публичност и визуализация и информационна кампания, както и одит на проекта. Към настоящия момент се изпълняват или предстои да стартират дейностите свързани с организацията и управлението на проекта, публичност и визуализация, както и одит на проекта. Всички останали от посочените дейности са приключени.

Изпълнението на проекта ще осигури рентабилна експлоатация на жилищните сгради, обект на интервенцията, което ще позволи по-лесна поддръжка, както и ще се създадат привлекателни условия на живот в гр. Провадия, с оглед намаляване на темпа на миграция към по-големите градове.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква понижаване на годишното потребление на първична енергия на жилищните сгради включени в дейностите, както и намаляване на количеството вредни емисии в атмосферата.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Провадия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Коментари

Задължително поле