КПКОНПИ не съгласува промени в Закона за отбраната заради корупционен риск

Снимки: Денислав Стойчев/Архив

В Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е постъпил за съгласуване проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предложения проект най-общо се цели извършването на промени в Закона, свързани с:

- увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия;

- възможност за увеличаване на пределната възраст до три години „в интерес на службата“ на военнослужещите, които са упражнили правото си на пенсия - по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред;

- регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

На свое редовно заседание, КПКОНПИвзе решение, че няма да съгласува проекта в частта му относно следната разпоредба:

„Пределната възраст за военна служба на военнослужещите по чл. 160, ал. 1, 2 и 3, които към датата на влизане в сила на този закон са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред. “

В мотивите към законопроекта са посочени критерии, при които може да се пристъпи към увеличаване на пределната възраст за отделни военнослужещи в тази хипотеза, но те отсъстват в самата разпоредба. Липсват ясно разписани критерии /професионална квалификация, компетентност и др./, освен общо посоченото изискване „винтерес на службата“, относно начина на определяне и подбор на лицата, по отношение на които се предоставя възможност за удължаване на пределната възраст за военна служба. Така се създават условия за субективизъм при вземане на решения за определянето на военнослужещите, които да се ползват от възможността да продължат да заемат длъжността си, въпреки упражненото право на пенсия. Според КПКОНПИ това представлява корупционен риск.

По отношение на останалите разпоредби КПКОНПИ няма бележки и предложение относно наличието на корупционен риск.

Съгласно чл. 32 ал. 1 т. 1 ЗПКОНПИ, всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, подлежи на съгласуване от КПКОНПИ относно наличието на корупционен риск.

Коментари

Задължително поле