Лозан Панов не е подал декларация за доходите и имуществото си

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, който е изявява като "борец" номер 1 за правда, явно се смята над закона. Той не е спазил изискванията на Сметната палата и не е подал декларация за доходите и имуществото си. Това стана ясно от публикуваните днес в сайта на Сметната палата декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Лозан Панов е единственият представител от върховете на съдебната власт - член на Висшия съдебен съвет и на Инспектората на съдебната власт, който не е декларирал доходите и имотите си.

Общо 48 души от списъка със задължение да подават декларации не са сторили това в нужния срок. От тях 19 са членове на ръководни и контролни органи на политически партии, петима са народни представители, 10 са кметове, заместник – кметове и председатели на общински съвети и 14 са от други категории задължени лица.

За лице, задължено по закона, което не подаде декларация в законоустановения срок, глобата е в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата, попадащи в обхвата на закона, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Коментари

Задължително поле