Министерството на туризма пуска информационен телефон за туроператори

Министерство на туризма. Снимка: Архив

Министерството на туризма открива информационна телефонна линия, на която туроператорите и туристическите агенти могат да задават своите въпроси относно схемите за финансиране, прилагани от ведомството:

1. Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на стойност 10 млн. лв., финансирани по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

2. Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 на стойност 51 млн. лв., финансирана от държавния бюджет на Република България.

Телефонен номер +359882291113 ще е активен от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 9.00 до 17.30 часа). На него експерт от министерството ще регистрира обаждането и ще оказва съдействие по определен въпрос или проблем във връзка с тематиката на схемите за финансиране. При невъзможност за реагиране на момента, служителят ще има ангажимент да предаде в спешен порядък съобщение на съответния експерт, релевантен на темата.

Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания относно посочените схеми за кандидатстване – документи, процедури за кандидатстване и отчитане, финансиране и др.

По втората схема днес Министерство на туризма публикува насоки за кандидатстване. Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Тази мярка е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да противодейства на  недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията поради COVID-19.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg .

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/ .

Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване.

С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне  на  процедурата.

В рамките на тази схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. 

Коментари

Задължително поле