Младежки медиатор за 4 г. е работил с 317 лица в Свищов

Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“ от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз. В поредица от материали ще представим всяка една от програмите с нейните специфики и ангажираните лица по нея.

За първи път през 2015 г. в рамките на Национална програма „Активиране на неактивни лица“ в Община Свищов е назначен на работа „Младежки медиатор“. Общинска администрация Свищов бе и първата община в България, подала заявка за разкриване на работно място за медиатор.

Кръстина Александрова като младежки медиатор вече 4 години изпълнява функцията на посредник между младежите и различните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги. Убедена е в положителните резултати от изпълнението на основната цел на програмата и отчита приносът и за активиране и включване на пазара на труда на неактивни, включително обезкуражени лица и младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“.

За периода от своето назначаване през 2015 година до момента младежкият медиатор се е срещнал с над 317 младежи, като след първоначалното идентифициране и консултиране, значителна част от тях са реинтегрирани в образователната система, което е от изключителна важност за тяхната бъдеща реализация.

В рамките на индивидуални и групови срещи работят за насърчаване включването на млади хора от всички населени места в община Свищов в обучения, както и за връщането им в образователната система. Съдействие също така получават и за осигуряване на заетост, ориентиране при изготвяне на CV, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.

Само по проекта, изпълняван от община Свищов „Младите хора в община Свищов - активни участници на пазара на труда“ изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха активирани общо над 60 младежа, като в последствие 54 от тях бяха назначени на работа в Община Свищов за срок от 6 месеца на различни длъжности, съответстващи на преминалото обучение.

Тази програма е изключителна възможност за община Свищов за използване на всички начини за осигуряване на заетост, активиране и насърчаване на учениците и младежите. Това е резултат от отличното партньорство между общинската администрация и Дирекция „Бюро по труда“ Свищов, осигуряващо перспектива за включване на много безработни лица по различни програми и мерки, предоставени от Агенция по заетостта.

Коментари

Задължително поле