МО: Правата на застрахованите военнослужещи няма да бъдат засегнати

Отнемането на лиценза на застрахователна компания „Надежда“ АД, с която Министерството на отбраната има сключени договори не освобождава дружеството от задълженията по вече сключени договори. Няма да бъдат засегнати правата на застрахованите лица (военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия), тъй като те се ползват с всички средства за защита съгласно българското законодателство, увериха от ведомството.

Както "Труд" писа 25 266 военнослужещи нямат никаква гаранция, че при трудова злополука ще получат обезщетение по силата на договора с „Надежда“ АД

Във връзка с публикации в медиите, министерството предостави следната информация:

Министерството на отбраната е сключило пет застрахователни договора със ЗК „Надежда“ АД: договор с предмет „Застраховане със застраховка „Професионална отговорност“ на служители на МО при изпълнение на служебните им задължения по кадастъра“, сключен на 13 февруари 2017 г., на стойност 97,92 лева; договор с предмет „Застраховане със застраховка „Щети на имущество“ на геодезически инструменти, собственост на МО“, сключен 22 февруари 2017 г. на стойност 2 326,17 лева; договор с предмет „Застраховане със застраховка „Гражданска отговорност“ на длъжностите за военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за причинени при или по повод изпълнение имуществени и неимуществени вреди и щети на трети лица“, сключен на 22 февруари 2017 г. на стойност 7222,11 лева; договор с предмет „Застраховане със застраховка „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“, сключен на 9 юни 2017 г. на стойност 8133,81 лева и договор с предмет „Застраховане със застраховка „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на военнослужещите от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“, на стойност 75000,00 лева. И петте договора са със срок на изпълнение до края на февруари 2018 г. Действащите застрахователните договори са сключени след проведени открити процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

Със свое решение от 17 август 2017г., Комисията за финансов надзор отнема лиценза на ЗК „Надежда“ АД за срок от 6 месеца като възлага в този период да се извършват плащания към ползватели на застрахователни услуги за договори, сключени от ЗК „Надежда“ АД до 16 юни 2017 г.

За случаите, в които Застрахователна компания „Надежда“ отказва да изплати дължимото обезщетение за временна загуба на трудоспособност на застраховани лица поради „подценяване на опасността“ и „проявяване на невнимание“, Министерството на отбраната е сигнализирало Комисията за финансов надзор с писмо от 17 юли 2017 г., с молба за съдействие за детайлно разглеждане на всички откази, касаещи застраховани лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Документите по проведените процедури за сключените от Министерството на отбраната договори са публикувани в интернет страницата на Министерството на отбраната, в рубриката „Профил на купувача“.

Коментари

Задължително поле