Нено Димов: РИОСВ - Перник ще отнеме лиценза на фирмата, чиито отпадъци изгоряха под магистрала "Струма"

Снимка: Архив

Предстои РИОСВ - Перник да започне най-тежката процедура по отнемане на разрешителното на "Феникс - Дупница", ООД. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на "БСП за България" Манол Генов във връзка с пожара при съхранение на отпадъци в сервитута на автомагистрала "Струма".

Димов заяви, че дружеството в Дупница притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено от директора на РИОСВ - Перник, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. "С разрешението за две площадки дружеството може да извършва дейности по предварително третиране на отпадъци и дейности по приемане и съхранение на отпадъци по предварително третиране на отпадъци и дейности по приемане и съхранение на отпадъци. Извършените дейности са с отпадъци от черни и цветни метали,излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии, акумулатори излезли от употреба, електрическо електронно оборудване", обясни още министърът.

"За периода 2018 до месец август 2019 г. от експерти на РИОСВ - Перник са извършени общо 5 проверки на дружеството. За констатирани нарушения от инспекцията са предприети следните административно- наказателни мерки. През месец март 2018 г. е установено, че не се води отчетност. Издадено е наказателно постановление в размер на 2000 лв., наказателното постановление е влязло в сила. През месец ноември 2018 г. е констатирано съхранение на неопасни отпадъци на неразрешено за това място. Издадено е наказателно постановление в размер на 5000 лв. Към настоящия момент наказателното постановление е в съдебна процедура. През месец май 2019 г. е извършена планова проверка, при което установено съхранение на отпадъци на неразрешено за това място. На дружеството е дадено предписание за преместване и почистване на всички отпадъци, разположени извън разрешените на дружеството площадки със срок 31 юли 2019 г. Дружеството е поискало удължаване на срока, но не е получило разрешение. Установени са две нарушения: първо неизпълнение на предписанието за почистване на отпадъците, дадено при предходната проверка от месец май и съхраняване на отпадъци за неразрешено за това място. За тези две нарушения са съставени 2 акта. Собственикът е отказал да ги получи", добави Димов.

"Съгласно Закона за административните нарушения и наказания двата акта са връчени чрез Община Дупница, която е успяла да му ги връчи на 3 септември тази година. След срока за обжалване предстои издаването на наказателно постановление. С цел предотвратяване и отстраняване на вредните последици за околната среда, вследствие продължаващата дейност по съхраняване на отпадъците, от компетентният орган РИОСВ Перник е издадена заповед на 11 септември, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка и предписало всички производствени неопасни отпадъци, които се съхраняват на неразрешени за това място и на места, неотговарящи на нормативните изисквания да бъдат отстранени до 15 октомври тази година и да се предприемат действия за възстановяване качеството на околната среда в срок до 30 октомври тази година", изтъкна още министърът.

Той обясни, че съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците компетентният орган отнема издаденото разрешително, когато за три години са извършени административни нарушения, за които лицето е било наказано два пъти с влязло в сила наказателно постановление. "В тази връзка след приключване на съдебната процедура по издаденото наказателно постановление по проверката от месец ноември 2018 г. РИОСВ - Перник ще започне най-тежката процедура по отнемане на разрешителното на "Феникс - Дупница", ООД. Съгласно разпоредбите за Закона за управление на отпадъците и Закона за пътищата, собствениците на терени отговарят за почистването от отпадъци. В тази връзка РИОСВ Перник е издало две предписания. Едното на община Дупница до 19 септември да отстрани отпадъците от терени, които са общинска частна собственост и на областното пътно управление до 2 септември. От Областно пътно управление - Кюстендил имаме информация, че предписанията са изпълнени", допълни министърът.

Коментари

Задължително поле