Община Елена спечели проект за социално предприятие

Община Елена е с одобрен проект за създаване на социално предприятие по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основната му дейност е насочена за предоставяне на услуги за над 500 потребители, повечето са социални услуги на специфични уязвими групи – възрастни и самотно живеещи хора, лица с увреждания – сред тях деца и техните семейства, и други групи в риск от социална изолация.

Новото социално предприятие се създава на база дейността на Домашния социален патронаж в Елена. Капацитетът на патронираните потребители от 120 души в момента ще бъде увеличен с още 100, най-вече в отдалечените населени места в общината. Предвижда се в предприятието да се приготвя храна за около 200 пътуващи ученици от три училища. Допълнително ще бъдат предоставяни нови социални услуги – здравен асистент, личен асистент, социален асистент за около 50 потребители, както и кетъринг услуги на физически и юридически лица.

Освен щатния персонал на патронажа от 13 души, чрез проекта ще бъдат назначени още 33 специалисти допълнителен персонал, който да поеме увеличения капацитет на потребителите и новите услуги. Това пък налага разширяване на помещенията за приготвяне на храна. В тях ще бъде монтирано допълнително ново оборудване, като се разшири кухненският блок. За създаване на добри условия за труд на персонала се предвижда ремонт на подпокривното пространство на сградата на патронажа и обособяване на самостоятелно помещение за работещите.

За добър старт на новото социално предприятие е предвидено по проекта обучение на част от персонала, а за директно наетите – наставници, които да предадат професионалния си опит.

Социалното предприятие ще бъде специализирано звено към Община Елена, срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца. Предстои подписване на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер на 391 058 лв. Създаването на предприятието ще стане с решение на Общинския съвет, който ще приеме и правилника за дейността му.

Коментари

Задължително поле