Окръжният съд в Търново е изпълнил препоръките по одитния ангажимент за даване на увереност

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд – Велико Търново. Ангажиментът за даване на увереност е изготвен в изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС. По време на одитния ангажимент са дадени седем броя препоръки, които са изпълнени още в хода на проверката и до момента на докладване на резултатите.

Целта на одитния ангажимент за даване на увереност е да оцени адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури и договори.

Коментари

Задължително поле