Парламентът прие промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене, с които вмени отговорност на кметовете за опазване на въздуха.

"За" законопроекта гласуваха 85 народни представители, "против" - 13 и "въздържали се" - 42 , с което законопроектът бе приет. След това по искане на заместник-председателя на ПГ на "БСП за България" Драгомир Стойнев законопроектът бе прегласуван и приет отново с 83 гласа "за", 14 "против" и 42 "въздържали се".

Законопроектът е внесен от Министерски съвет и транспонира част от изискванията на европейска директива. С промените се предприемат мерки на национално ниво за изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз и се предотвратява възможността за налагане на финансови санкции на страната при неизпълнение на решението на съда.

Чрез законопроекта се очаква да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици и серен диоксид посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление. С измененията се очаква да се подобри качеството на атмосферния въздух и да се защити здравето на населението от вредното въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха.

Със законопроекта се създава система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове. С промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух се разширява санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух в случаите, когато не са постигнати нормативните изисквания или обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване. Съгласно предложените текстове кметовете са отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха на територията на съответната община.

Измененията вменяват задължения на кметовете да разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми и ежегодно до 31 март да внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите. Кмет на община, който не внесе отчет за изпълнение на програмите в определения срок, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. Кметовете, които не изпълнят задълженията си по организиране на изпълнението на мерките, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Тези кметове на общини, за които оценката е показала че няма намаление на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества или на средногодишните нива на замърсителите, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобите се налагат в двоен размер. Съгласно текстовете твърдите горива при тяхното пускане, предоставяне или разпространение на пазара се придружават от декларация за съответствие с изискванията за качество. Законопроектът предвижда глоба в размер на 2000 лв. или имуществена санкция в размер на 2000 лв. за лицата, които правят това без такава декларация за съответствие.

Коментари

Задължително поле