Прехвърляме имот само след платен данък сгради

Продажбата на имот ще може да става и преди плащането на данък сгради, ако срокът за внасяне на парите още не е изтекъл.

Проверката за наличие на задължения ще става служебно

Има вариант купувачът да внесе сумите в общинския бюджет

Хората и фирмите ще може да продадат имот, само след като бъде пратен данък сгради. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са пуснати за обществено обсъждане от правителството. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общини и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се прехвърля недвижим имот, учредяват се, прехвърлят се, изменят се или се прекратяват вещни права върху имот, след като установят, че е изпълнено задължението за заплащане на данък сгради, гласи предложеният нов текст от закона.

В промените специално е посочено, че имотът може да бъде продаден и без данъкът да е платен, ако все още не са изтекли сроковете за внасяне на сумите в общинския бюджет. Например искате да продадете апартамента си през месец май. Но в закона е записано, че данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в срок до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. В този случай жилището може да бъде прехвърлено и без данъкът за настоящата година да е платен, защото срокът за първата вноска е до 30 юни. Но за да стане сделката не трябва да имате стари задължения за данък сгради от минали години.

С промените в закона е предвиден още един вариант за прехвърляне на жилището без данъкът да е платен - ако собственикът на апартамента писмено декларира съгласието си общинските вземания да бъдат погасени срещу част от сумата, която ще получи от продажбата на имота и купувачът внесе средствата в общинския бюджет. Това уточнение е полезно, тъй като много хора продават имот именно защото имат нужда от пари в брой за покриване на основните си нужди. В този случай купувачът ще може да плати дължимите налози дори за няколко години назад, като внесената в общината сума ще бъде приспадната от договорената с продавача цена.

Проверката дали данък сгради е платен ще се прави служебно от администрацията и хората няма да има нужда да представят бележки за внасяне на сумата. Проверката дали собственикът на имота има задължения към общината ще става чрез онлайн достъп до базата данни на Министерството на финансите. Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за регистрираните имоти и автомобили, техните собственици, ползваните облекчения и размера на налозите - направените плащания и наличните задължения. Достъпът на длъжностните лица до тази информация е безплатен.

Досега нотариусите имаха задължение при сделка да проверяват само дали е платен данъка за прехвърляне на имота.

 

Ако бъдат ваксинирани

Кучетата без специална регистрация в кметството

При покупка на куче стопанинът му може да си спести ходенето до общината и подаването на декларация за придобиването му, предвиждат предложените промени в ЗМДТ. В момента тази декларация задължително трябва да бъде подадена в 3-месечен срок от придобиване на кучето. С промените това изискване ще отпадне за стопаните, които изпълнят Закона за ветеринарномедицинската дейност, според който на кучето трябва да бъде издаден паспорт с отбелязване за извършена ваксинация и обезпаразитяване. Според действащите в момента текстове на този закон, ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в областната дирекция по безопасност на храните и в съответната община и няма нужда собственикът да подава отделна декларация.

 

Няма да искат информация от новодомците

Една декларация по-малко при наследяване на жилище

Облекчават работата на нотариусите

При придобиването на имот по наследство отпада изискването за подаване на декларация в общината за смяна на собствеността. В регистрите на общината собственикът ще се сменя служебно на база декларацията за откриване на наследството, която и към момента трябва да бъде подадена. В нея се пише кои са наследниците и техните дялове. Аналогично ще отпадне задължението за подаване на декларация за придобиване на кола по наследство.

При придобиване на новопостроен апартамент размерът на данък сгради ще се определя от чиновниците на база информацията, която имат са сградата и имота.

От началото тази година гражданите бяха облекчени и при придобиването на новопостроен имот те вече не подават данни. Тази информация сега се дава от възложителя на проекта. С новите промени бизнесът ще бъде облекчен и данъкът ще се определя изцяло служебно. Ще отпадне и задължението нотариусите да уведомяват общините за всяка сключена сделка тъй като тази информация се подава от Агенция по вписванията.

 

Бързо обслужване

По-кратък срок за административни услуги

Обработват формулярите за 7 дни

Общинските чиновници ще трябва да работят много по-бързо с предложените промени в Закона за местните данъци и такси. Срокът за извършване на редица административни услуги, свързани с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството и кадастъра ще бъде намален от 1 месец на 14 дни. Сред тези услуги са издаване на скица за недвижим имот; издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване; определяне на строителна линия и ниво на строеж; издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство; заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях; както и други административни услуги, които обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата и строителството.

С промените в закона се поставя още един срок, който ще ускори работата на чиновниците. Обработката на подадените в общината декларации, актуализирането на данните за имотите и колите ще става максимално в 7-дневен срок, считано от деня на подаване на съответната декларация.

При неспазване на определените в нормативен акт срокове за извършване на административни услуги от общините, както и на сроковете за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на стопанска дейност, на разрешение или удостоверение за отделна сделка, размерът на дължимата такса ще се намалява с 1% на ден, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

 

Улеснение

Отписваме колата само в КАТ

Старите коли, които са дадени за скрап, ще бъдат дерегистрирани само в КАТ. Прекратяването на регистрация на автомобил от общинските служители ще става служебно, въз основа на данни от регистъра на превозните средства в МВР, гласят промените в ЗМДТ. Доскоро след като номерата на колата бъдат върнати в КАТ трябваше да се отида и в общината където автомобилът също да бъде отписан, за да не се дължи данък.

Промените са част от мащабна реформа в администрацията, чиято цел е намаляване на бюрокрацията. Целта е хората да спрат да бъдат куриери между чиновници, а ведомствата служебно да си разменят информация. При подготовката на промените са посетени над 3700 локации, в които се предоставят обществени услуги - централни и общински администрации, болници, детски градини, училища, университети, библиотеки, музеи, пощи, банки, застрахователи, ЕРП-та, ВиК-та, топлофикации и др.

Коментари

Задължително поле