Проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“

На 13 септември ще се проведе пресконференция по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ по договор BG05SFOP001-2.001-0007/10.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Министерство на околната среда и водите.

Основната цел на проекта е да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на климата в периода до 2030 г., като идентифицира и потвърждава необходимостта от предприемането на конкретни действия за адаптация на национално и секторно равнище.

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта и постигнатите до момента резултати.

Дата на провеждане: 13 септември 2018 г.

Място на провеждане: гр. София, Хотел „Балкан“, зала „Роял І“

Начало: 10:30 часа

Проект № BG05SFOP001-2.001-0007, „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стратегически проекти в изпълнение на стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Коментари

Задължително поле