Река Дунав в участъка на Свищов е в добро химично състояние

Данните са от годишния мониторинг на РИОСВ-Велико Търново

Данните от годишния мониторинг за състоянието на река Дунав в района на Свищов показват, че в посочения участък реката може да бъде оценена в добро химично състояние. Това става ясно от показателите, следени в пункта за наблюдение на повърхностните води след Свищов за периода 2016-2018 г.

Резултатите от анализите отчитат, че по всички физикохимични показатели стойностите отговарят на изискванията за отлично/добро състояние. Няма измерени високи стойности над стандарта за качество на околната среда на приоритетни вещества и специфични замърсители.

Река Дунав на територията на РИОСВ - Велико Търново се наблюдава чрез мониторинговия пункт при Свищов. Мониторингът на водата се извършва един път месечно, като се изследват 45 физикохимични и биологични показатели. Пунктът е включен в международната Дунавска програма за вземане и анализ на водни проби, в която участват всички страни от поречието на реката.

През 2015 г. беше завършена и въведена в експлоатация градската пречиствателна станция за отпадъчни води на град Свищов, като по този начин се осигури възможност за пълно пречистване на отпадъчните води от населеното място преди заустването им в река Дунав. При ежегодните контролни проверки на РИОСВ-Велико Търново не са установени проблеми в работата на станцията. Постига се ефективност на пречистване на отпадъчните води в съответствие с поставените норми в разрешителното за заустване.

Коментари

Задължително поле