Вижте какво реши Министерският съвет на 15 ноември 2017 г.

Снимка: Архив

Правителството прие годишния доклад

за състоянието и развитието на земеделието

Правителството прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2017 г. В него са анализирани икономическите показатели за състоянието и развитието на земеделието през миналата година и са дадени прогнозни данни и тенденции.

През 2016 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,817 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 5,3% спрямо предходната година. Според предварителни данни, през първото тримесечие на 2017 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл, се запазва в реално изражение на същото ниво като за същото тримесечие на 2016 г., а през второто тримесечие има ръст от 0,9 процента.

Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ за 2016 г. е в размер на 7,32 млрд. лева, с 5,3% под нивото от предходната година. Стойността на продукцията от растениевъдството намалява с 2,1% на годишна база, а тази от животновъдството – с 12,7%, което се дължи на понижение на цените на повечето селскостопански продукти. През 2016 г. се отчита увеличение както на износа с 8,2%, така и на вноса на селскостопански стоки с 4,9% спрямо предходната година. В резултат от изпреварващия темп на нарастване при износа, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 17,1% в сравнение с 2015 г., достигайки близо 1,2 млрд. евро.

По предварителни данни, през първото полугодие на 2017 г. салдото в търговията с аграрни стоки възлиза на 60,4 млн. евро. Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ на страната както през 2016 г., така и през първите шест месеца на 2017 г., остават зърното и маслодайните семена, следвани от растителни мазнини, хлебни и тестени сладкарски изделия, тютюн и тютюневи изделия, птиче месо и др.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за Кампания 2016 към края на м. юни 2017 г. са наредени средства общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет в размер на 1,68 млрд. лева. През 2016 г. стартира реалното изплащане на средства по Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. Общият размер на изплатените публични средства по ПРСР през годината е 364,8 млн. лева. В подкрепа на земеделските производители в страната през 2016 г. са предоставени 213,5 млн. лева под формата на държавни помощи, в т. ч. изплатени 106,6 млн. лева по схеми за държавни помощи от ДФ „Земеделие“, 36 млн. лева – приспаднати от преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства, и 70,9 млн. лева – по схема за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство.

Средната продължителност на живота в България се увеличава до 74,7 години

Средната продължителност на живот на населението на България се увеличава до 74,7 години, детската смъртност в страната намалява, а коефициентът на плодовитост се задържа на близки до средните за страните-членки на ЕС нива. Това са част от изводите в отчета за 2016 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.).

По данни на НСИ, към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. то е намаляло с 51 925 души, или с 0,7 на сто. Подобно на предходните години, понижението се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция.

През 2016 г. в България са се родили 64 984 деца. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1,5 на сто. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26,9 години през 2015 г. на 27 години през 2016 г. Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1,5. Средният брой живородени деца от една жена във фертилна възраст през 2016 г. е 1,54. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1,24, а през 2015 г. – 1,53.

Детската и общата смъртност се понижават. През 2016 г. са починали 423 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност се е понижил до 6,5 промила, което е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. равнището на показателя е било 14,4 промила, през 2005 г. – 10,4 промила, а през 2015 г. – 6,6 промила. В сравнение с 2015 г., общият брой на починалите намалява с 2537 или с 2,3 на сто.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е бил 5167 лв., което е с 4,3% повече спрямо 2015 година. За периода 2008-2016 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1,5 пъти.

Осигурено е финансирането на събитията,

с които ще бъде отбелязана 100-годишнината

от Първата световна война

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 360 000 лв. за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще бъдат разпределени между министерствата на отбраната и на културата, ВА „Г. С. Раковски”, БАН, ДА „Архиви“ и общини.

Националният план е одобрен с решение на Националния комитет за отбелязване на годишнината. Основни акценти в него са възстановяването на военни паметници у нас и в чужбина, ритуали за почитане паметта на загиналите, провеждането на военноисторически конференции, кръгли маси, издаване на сборници, изложби и др. Той включва също така издаване на третата книга от поредицата „Българска пехота“, на преработено и допълнено издание на български и английски език на книгата на акад. Георги Марков „Голямата война и българският меч над балканския възел 1914-1919“, на документален сборник с непубликувани и малко известни спомени и дневници на офицери и войници, изработване на интерактивна карта на военните паметници на територията на България и др.

По бюджета на Министерството на отбраната бяха одобрени и 20 млн. лв. допълнителни разходи. Средствата са предвидени в централния бюджет за частично разплащане на Военномедицинска академия с „Българска банка за развитие“ АД по цесия на вземанията на кредиторите на ВМА.

България отпуска 723 030 лева за разрешаване

на хуманитарни кризи в развиващите се държави

Правителството прие решение за финансиране в размер на 723 030 лева по линия на международното сътрудничество за развитие и за разрешаване на хуманитарни кризи. Средствата се отпускат като официална помощ за развитие, което е ангажимент на страната ни като държава-членка на Европейския съюз. Съгласно постигнатите в рамките на ЕС договорености, присъединилите се след 2002 г. държави-членки ще се стремят отпусканата от тях ОПР да достигне 0,33% от брутния им национален доход.

Чрез финансирането се осигурява български принос към Програмата на ООН за развитие, Службата на Върховния комисар по правата на човека, Централния фонд на ООН за реакция при спешни ситуации, Звеното за подпомагане на изпълнението на Конвенцията за касетъчните боеприпаси, Офиса на Проектния координатор на ОССЕ в Украйна и Европейския фонд за демокрация. Предоставя се и хуманитарна помощ чрез вноски към Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности, Международната организация по миграцията и Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците.

Финансирането ще допринесе за изпълнение на ангажиментите на България като държава член на ЕС, за задълбочаване и откриване на нови възможности за разширяване на многостранното и двустранното сътрудничество, за подкрепа на общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на сътрудничество за развитие и изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Общините получават 440 796 лева

по две национални програми за развитие

на образованието

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 440 796 лв. . Със средствата, заложени в бюджета на МОН, се финансират на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа” и „Развитие на системата на предучилищното образование”.

За националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” са предвидени 38 076 лв. Те са за закриване или преобразуване на училищата, както и за създаване на средищни училища на територията на съответната община.

За НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ се предвиждат 402 720 лв. С тях ще се финансира организирането на допълнително обучение на деца от подготвителните групи в държавни и общински детски градини и училища. Целта е да се създадат условия за равен старт на децата при постъпването им в първи клас. Средствата са предназначени за 234 общински детски градини и училища.

Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост

Правителството прехвърли на община Твърдица имот в местността „Чумерна“ край гр. Шивачево. Той е необходим на местната власт за изграждането на пречиствателна станция за питейни води, което е част от изпълнението на проект за водоснабдяване на града.

Сградите на две професионални гимназии – по селско стопанство във Велики Преслав и по керамика в Елин Пелин, стават общинска собственост, реши правителството. Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХ и МОН като техен принципал, но са преобразувани в общински училища.

Народно читалище „Отец Паисий – 1870“ в Омуртаг получава безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху сграда на ул. „Васил Левски“ №2 града. Читалищните дейци ще използват помещенията за съхранение на традиционни народни облекла на ансамбъл „Лисец“.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на няколко имота, предоставени за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на Българската агенция по безопасност на храните. Те се намират в с. Марикостиново, община Петрич, в гр. Петрич, в с. Грашево, община Велинград, и в гр. Павел баня и са с отпаднала необходимост за ведомствата.

Одобрени са типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България

по два международни документа в областта на отбраната

Правителството одобри типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България към международни документи в областта на отбраната.

Решението се отнася до меморандумите за разбирателство между правителствата на Финландия и на Швеция и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции, учения и подобни военни дейности на НАТО.

С решението се създават необходимите условия за планиране и провеждане на поддръжка на военни формирования от въоръжените сили на България при участие в учения/операции на НАТО на територията на всяка една от двете страни. Това допълнително гарантира изпълнението на поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО и повишава оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

Правителството одобри резултатите от заседания

на Съвет “Общи въпроси”

Правителството одобри резултатите от проведеното на 17 октомври в Люксембург редовно заседание на Съвета на Европейския съюз „Общи въпроси“ и от заседанието на Съвета във формата по чл. 50 от ДЕС.

Редовното заседание подготви предстоящия на 19 и 20 октомври Европейски съвет, като държавите-членки обмениха мнения по темите миграция, дигитална Европа, отбрана и Външни отношения. България посочи, че отговорът на предизвикателствата, свързани с миграцията, трябва да бъде всеобхватен и приобщаващ, основаващ се на споделена отговорност и солидарност между държавите-членки. Страната ни подчерта значението на наблюдението на миграционната ситуация по всички маршрути и акцентира върху ефективността на връщането, която зависи в голяма степен от наличието на правнообвързващи инструменти за обратно приемане. България подкрепи визията на Стратегията за цифровия единен пазар, насочена към постигане на леснодостъпна, прозрачна и стабилна регулаторна среда, която насърчава цифровото предприемачество и подтиква икономиката към цялостна цифровизация в полза на бизнеса и потребителите.

Във формата по чл. 50 от Договора за ЕС бяха обсъдени преговорите по оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Обменени бяха мнения по ключовите теми на преговорите – правата на гражданите, Ирландия/Северна Ирландия и финансовото споразумение. Констатирана беше липса на достатъчен напредък за преминаване към втората фаза на преговорите. В рамките на заседанието държавите-членки проведоха политическа дискусия за преместването от Лондон на двете децентрализирани агенции – Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейския банков орган. Голяма част от държавите-членки заявиха, че непрекъснатостта на дейността следва да бъде поставена на първо място при избора на седалище на агенциите. От ключово значение е да бъде запазен квалифицираният персонал на ЕМА, а Европейският банков орган е важно да бъде поставен в среда, в която ще може лесно да общува с банковия сектор на ЕС.

С 15 години се продължава концесията за добив

на подземни богатства от находище „Староселци“

С 15 години ще бъде удължен срокът на концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Староселци“, община Долни Дъбник. Това реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от концесионера промяна. Концесионният договор за находище „Староселци“ е сключен на 12 септември 2003 г. с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за срок от 13 години. Този срок е изтекъл през август 2016 г. В съответствие с клаузите на договора, 15-месечното забавяне оттогава ще бъде прибавено към удължения срок на концесията.

С друго решение правителството даде съгласието си „Заводски строежи“ АД да прехвърли изцяло на „ДЛВ-СИ“ ООД правата и задълженията си по концесионен договор за добив на доломити от находище „Студена“, участък „Заводски строежи 2“. Находището се намира на територията на община Перник, а концесията за него е предоставена през септември 2008 г. за срок от 25 години. Правителственото решение не предвижда промяна в условията по концесионния договор.

Унгария ще легализира тайвански официални документи за България

Унгарският търговски офис в Тайпе ще легализира официални тайвански документи, предназначени за ползване в България, предвижда проект на договор между двете страни. Сключването на договора бе одобрено на днешното заседание на Министерския съвет, като правителството упълномощи заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева да проведе преговорите и да го подпише.

България неотклонно се придържа към принципа за „един Китай“, признава Тайван като неделима част от Китай и не поддържа дипломатически отношения с Тайпе. Това налага определени ограничения във връзките с Тайван, в т.ч. и по отношение на легализирането на тайвански документи, предназначени за ползване в България. Към настоящия момент, за да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадени от тайванските власти документи на български граждани следва да имат поставен щемпел на „Министерството на външните работи на Тайван“. След това е необходимо да бъдат заверени от Представителството на Тайван в Атина, Гърция, а подписът и заверките на тайванското представителство в Атина да се заверят и от консулската служба на България в гръцката столица.

Сключването на договора между България и Унгария значително ще улесни българските граждани и ще стимулира установяването и развитието на бизнес контакти с тайвански граждани, без да противоречи на принципа за признаване на „един Китай“. Според договора, официалните тайвански документи, предназначени за ползване в България, ще бъдат легализирани от унгарския търговски офис в Тайпе, след което дирекция „Консулски отношения“ на МВнР ще заверява подписите и печатите на унгарските служители.

Това е поредната конкретна мярка, предприета от правителството, насочена към облекчаване и ускоряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса не само в страната, но и в чужбина.

За ратификация е предложено изменение

на Споразумението за предоставяне

на консултантски услуги в отрасъл ВиК

Правителството предлага Народното събрание да ратифицира Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и между МРРБ и Световната банка.

С подписаното на 2 ноември т. г. изменение се удължава от 12 на 19 месеца срокът за предоставяне на Стратегията за финансиране на отрасъл ВиК и отпада изготвянето на доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните ВиК активи.

Удължаването срока за разработване на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК цели определяне на размер, източници и начини за финансиране на отрасъл ВиК чрез обсъждане сред голям брой заинтересовани страни. Разработването на доклада се отменя поради невъзможност да бъде изготвен в периода на действие на Споразумението. Това ще доведе и до намаляване на стойността на споразумението.

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ЕС и държавите-членки засилват

сътрудничеството си с Армения

Министерският съвет одобри проекта на Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Армения, от друга.

Очаква се със споразумението да се задълбочат политическите и икономическите отношения между ЕС и Армения, както и да се увеличи движението на стоки, услуги и инвестиции между страните по него. То ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г. и, съобразявайки се със съвременните условия и предизвикателства, ще спомогне за допълнителното развитие на отношенията между ЕС и Армения.

Споразумението ще предостави възможност ЕС и Армения да се фокусират върху демокрацията и устойчивото развитие, икономическия растеж, правосъдието, основните свободи и сигурността, както и върху сътрудничеството в редица ключови области в отношенията си.

България ще подпише Протокола за изменение

на Допълнителния протокол към Конвенцията

на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица

Правителството одобри присъединяването на България към Протокола за изменение на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица.

В Допълнителния протокол са предвидени правила, приложими към прехвърлянето на изпълнението на присъди в два случая – когато осъденото лице напусне осъдилата държава и се намира в държава, чийто гражданин е, и когато осъденият подлежи на експулсиране или депортиране след изпълнение на присъдата.

С Протокола за изменение се разширява приложното поле на Допълнителния протокол. Той ще е приложим и в ситуации, при които лицето, подлежащо на наказание, не е избягало, а се е преместило свободно в страната, чийто гражданин е. Обхващат се и случаи, когато засегнатото лице отказва да даде становище относно трансфера, което на практика блокира въвеждането на процедурата. Въвежда се срок от 90 дни за вземането на решения, свързани с прилагането на принципа на особеността (забрана за наказателно преследване, наказание и/или задържане на предадените лица за престъпления, извършени в изпълняващата държава преди датата на предаване), и се намалява срокът на имунитета срещу наказателно преследване от 45 на 30 дни от окончателното освобождаване, когато лицето, имащо възможност законно да напусне територията на изпълняващата държава, не е направило това.

Одобрено е присъединяването на страната ни

към Многостранното споразумение

между компетентните органи за обмен на отчети

по държави

Правителството одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports), както и проект на едностранна декларация за датата на влизане в действие на обмена на информация по него.

Споразумението е подписано от 31 юрисдикции на 27 януари 2016 г. в изпълнение на мярка от Проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за прилагането на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби в други юрисдикции. То представлява многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат да обменят информация за подадени отчети по държави. Съдържа правила и процедури за осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави между компетентните органи на юрисдикциите, за които то е в сила. Присъединяването ни ще позволи да участваме в глобалния автоматичен обмен на информация за дейностите, активите и данъците на мултинационалните групи и ще осигури възможност за получаване на тази информация за всички членове на мултинационални групи, в които има българско участие. Освен това, България ще има възможност за участие в общата борба срещу трансграничното укриване на данъци и отклонението от данъчно облагане.

България се присъедини към Приобщаващата рамка за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (мерки по Проекта BEPS) на базата на решение на Министерския съвет от 30 март 2016 г., допълнено с решение от 8 юни 2016 г., с което се предостави възможност на страната ни да участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и в процеса на разработване на мониторинг във връзка с въвеждането на вече договорените от ОИСР четири минимални стандарта (сред които са и отчетите по държави) и други елементи на BEPS-пакета от мерки.

Одобрени са позициите на България за заседания

на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 20 и 21 ноември в Брюксел. В позицията се предлага България да подкрепи работните документи за приемане от Съвета.

На заседанието в частта за образование Съветът ще приеме заключения за училищното развитие и върховите постижения в преподаването и относно нов тласък за висшето образование в ЕС. По точката за дебат министрите ще дискутират бъдещето на професионалното образование и обучение. Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, ще приеме заключения за насърчаването на достъпа до култура чрез цифрови средства и ще обсъди ролята на културата за изграждането на сплотени общества в Европа. Министрите на спорта ще приемат заключения относно ролята на треньорите в обществото и резолюция относно по-нататъшното развитие на структурирания диалог на ЕС по въпросите на спорта. Очаква се Съветът във формат министри, отговорни за младежта, да постигне общ подход по отношение предложението за регламент относно Европейския корпус за солидарност. Съветът ще приеме заключения относно интелигентната младежка работа.

Съветът по икономически и финансови въпроси ще заседава във формат „Бюджет“ на 17 ноември в Брюксел. Министрите ще подготвят позицията на Съвета за преговорите с Европейския парламент по проектобюджета на ЕС за 2018 г. Те ще се проведат същия ден по време на заседанието на Помирителния комитет, който се свиква в рамките на бюджетната процедура, поради различие в позициите на Съвета и на Парламента. България ще съдейства активно за постигане на споразумение по проектобюджета, с цел неговото навременно приемане и осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на политиките и програмите на Съюза.

Одобрена беше и позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС „Общи въпроси“ на 20 ноември в Брюксел. На заседанието се очаква да бъде представен проектът за дневен ред за заседанието на Европейския съвет, който ще се проведе в средата на декември. На заседанието ще бъде представена и Работната програма на Европейската комисия, която идентифицира 2018 г. като година от ключово значение за Европа. В нея се набляга на факта, че ЕК е представила над 80% от предложенията, които са от съществено значение за завършването на Единния цифров пазар, Енергийния съюз, Съюза на капиталовите пазари, Банковия съюз, Съюза за сигурност и всеобхватната европейска миграционна политика. Работната програма представя и редица инициативи с по-дългосрочна перспектива, насочени към бъдещето на Съюза на 27-те до и отвъд 2025 г. Тези инициативи отразяват дебата по Бялата книга за бъдещето на Европа и годишната реч на председателя на ЕК за състоянието на Съюза.

Съвет „Общи въпроси“, но във формата по чл. 50 от ДЕС ще обсъди актуалното състояние на процеса на оттегляне на Обединеното кралство след шестия кръг преговори, състоял се на 9 и 10 октомври 2017 г.

Подсилва се капацитетът

на ИА „Сертификационен одит на средствата

от Европейските земеделски фондове“

Правителството одобри предлагано от МЗХГ подсилване на експертния капацитет на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ с осем щатни бройки. Те се осигуряват от незаети щатове в министерството.

Решението ще осигури безпроблемното поемане от Изпълнителната агенция на функциите й на одитен орган по Програмата за морско дело и рибарство. Те бяха прехвърлени от ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“.

С цел оптимизиране на дейността в специализираната администрация в МЗХГ се закрива дирекция „Хидромелиорации“. Нейните функциите се поемат от дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“.

Прецизира се нормативната уредба за организиране на дейността на доброволните формирования

за предотвратяване или овладяване на бедствия

Правителството одобри промени в две наредби, с които се доразвива и прецизира нормативната уредба за дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия.

В Наредбата за реда за създаване и организиране на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях се регламентира възможност, освен общините, и юридическите лица да създават доброволни формирования за своя сметка. В тези случаи юридическите лица ще определят структурата, реда за организиране дейността на доброволното формирование, негови ръководител и заместник-ръководител, ще осъществяват подбора на кандидатите, обучението им, застраховката и екипировката на доброволците. Аналогично на случаите с доброволните формирования, създадени от кметовете на общини, териториалните органи на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, ще подпомагат процеса на обучение на доброволците към юридическите лица.

Отпада изискването при кандидатстване да бъде прилагано съгласие на работодателя, тъй като то представлява ограничение за желаещите да станат доброволци. Предвижда се кметът да уведомява работодателя, че негов служител е доброволец към общината, след регистрирането му. Създава се също възможност по писмено мотивирано предложение от ръководителя на доброволното формирование до кмета да се прекратява членството на доброволци, като бъдат посочени мотиви за това.

На по-малките общини – с население до 20 000 души, се дават три възможности за осигуряване на доброволно формирование – пожарен, спасителен или друг автомобил със съответното оборудване. Целта на тази промяна е да се даде възможност за мобилност на доброволните формирования и гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при оперативна намеса.

По отношение насърчаване обучението на доброволците се въвежда срок до две години от регистриране на доброволеца, в който той да премине първоначален основен курс. Дава се възможност това да става и в лицензирани центрове, които извършват обучение по утвърден план и програма за професия „Спасител“. Включва се текст, с който се позволява сградите на ГДПБЗН да се ползват безвъзмездно от доброволците при обучението им.

В приложение към Наредбата е даден примерен вариант на план за взаимодействие, с който се цели създаването на предварителна организация за участието на доброволци в дейности. Правна регламентация получава взаимодействието и координацията между кметовете на общините при използването на доброволни формирования от една община в друга.

В тази, както и в другата изменена от правителството наредба – за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, се урежда правото на доброволеца за здравно и социално осигуряване, както и за осигуряване за рискове, като осигурителните вноски ще се внасят от кмета за сметка на държавния бюджет.

Във втората наредба се прецизират също текстовете за продължителността на участие на доброволци в обучение или дейности. Вместо в дни, те ще се изчисляват в часове, тъй като в повечето случаи участието на доброволците, респективно изплащаното им възнаграждение, се отчитат в часове. Като приложение към наредбата се въвежда примерна заповед на кмета на община при възникване на събитие, което изисква участие на доброволци. Целта е уеднаквяване на практиката в страната.

Предлагана промяна в Търговския закон предвижда премахване на акциите на приносител

Акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции – това е основният приоритет на предлагани от Министерския съвет промени в Търговския закон.

Акциите на приносител са забранени или в процес на забрана и на замяна в редица държави по света. Това се прави поради разбирането, че те могат да подпомагат дейности като пране на пари, финансиране на тероризма и избягване на данъчно облагане.

Необходимостта от въвеждане на предложените с проекта изменения произтича от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи акции на приносител. Особеното при акциите на приносител е, че лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите, е титуляр на правата по тях. Това прави смяната на собственика много лесна, като за това е необходимо единствено физическото предаване на акциите. Към момента в България няма законово задължение да се оповестява информация за притежателите на акциите на приносител.

Предлаганите промени имат за цел въвеждане в българското законодателство на висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели по отношение на търговските дружества, издали акции на приносител. По този начин ще се гарантира спазване на правилата от страна на всички участници в търговския оборот, което ще бъде от полза за българския бизнес като цяло, и ще повиши репутацията на България като прозрачна данъчна юрисдикция.

1,2 милиона пенсионери ще получат добавка

кьм пенсиите си за Коледа

Над 1 232 000 пенсионери ще получат по 40 лв. добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2017 г., са в размер до 321 лв. включително.

За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще отпусне допълнителни 49 300 000 лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.

Правителството одобри визията на България

за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Правителството одобри визията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тя е основополагаща общностна политика, ключов въпрос за целия Европейския съюз и основен приоритет на Българското председателство в областта на земеделието.

Министерство на земеделието, храните и горите изготви визията след широко обществено обсъждане със заинтересованите страни. Документът отчита общата позиция на земеделската общност, базирана на анализ на състоянието на сектора и перспективите за развитие на селските райони.

Основни акценти във визията са поставени върху запазване на характера на ОСП като обща политика на ЕС, включително в нейното финансово измерение, както и гарантиране на равните условия за всички земеделски производители на единния пазар и насърчаване на социално-икономическото сближаване на селските райони. В документа се подчертава необходимостта ОСП да бъде щадяща към околната среда и да стимулира ефективното използване на природните ресурси. Позицията на България е, че трябва да се запази досегашният баланс в ОСП, основаващ се на два стълба с конкретни цели и сфери на подпомагане и възможността за трансфер между тях. Страната ни настоява да отпадне историческият подход при разпределение на средствата за директни плащания и завършване на процеса на тяхното цялостно сближаване, с цел изравняване на условията за конкуренция на единния пазар, както и да бъде запазено преразпределителното плащане. Позицията на страната ни е, че са необходими и реални и ефективни действия за опростяване на Общата селскостопанска политика, така че да е по-лесна за администриране.

Правителството предостави допълнителни

10 млн. лв. на Националния компенсационен жилищен фонд

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите и предостави 10 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд. Така общият размер на средствата по бюджета на НКЖФ за 2017 г. става 21 млн. лева.

С предоставянето на средствата ще бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване или започнали изграждането на жилища.

Одобрена е позицията на България по дело

на Съда на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-481/17 Янчев пред Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения по ЗДДФЛ. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Велико Търново във връзка с административно дело с жалбоподател – едноличен търговец, и ответник – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Велико Търново, при Централно управление на Националната агенция за приходите.

Според аргументите в позицията, отговорът на преюдициалното запитване следва да е, че Решение С (2011) 863 на Европейската комисия и принципите на процесуална автономия, правна сигурност и пропорционалност следва да се тълкуват в смисъл, че допускат прилагането на национални разпоредби като чл. 109 от ДОПК и чл. 167 от ЗКПО.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи държавата ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Евр

Коментари

Задължително поле