СДВР със съвети как да се защитим при домашно насилие

насилие

Чрез публикация във фейсбук страницата си СДВР Столична полиция ни информира какво представлява домашното насилие и как да се защитим.

Когато хората мислят за злоупотреби в семейната среда, те обикновено ги свързват с домашното насилие. Злоупотребите в домашна и семейна среда включват всеки опит на един от двамата партньори, независимо дали съжителстват на семейни начала или са в брак, да доминира или да контролира другият. Домашното насилие се използва с една единствена цел: да се спечели и да се наложи пълен контрол над личността на другия. Насилникът „не играе по правилата“. Той използва страхът, вината, срамът и сплашването, за да те пречупи и да те задържи във властта си.

Домашното насилие може да се случи на всеки, при него няма дискриминация. Хората са еднакво уязвими, както в хетеросексуални семейства, така и при взаимоотношения между партньори от един и същ пол. Насилието не се влияе от пол, възраст, възпитание или материално положение. При домашно насилие, жените и децата са тези, които по-често стават жертва на физическа агресия. Мъжете, жертви на домашно насилие са подложени на вербални или емоционални атаки. Пресечната точка при видовете насилие, е че те са винаги неприемливи, независимо от това дали става въпрос за мъж, жена, подрастващ или за възрастни хора – всеки един индивид заслужава да се чувства оценен, уважаван и в безопасност в семейството си!

Домашното насилие често ескалира от словесни нападки до груби форми на физическа агресия. И докато физическите наранявания могат да са индикатор за непосредствена опасност за живота и здравето на жертвата, то емоционалните и психологически последици от домашното насилие настъпват незабелязано, и често са игнорирани от жертвите и от обществото. Взаимоотношения, наситени с психологическо и емоционално насилие, могат да нанесат необратими травми на личността. Целта на психическото насилие, което упражнява насилникът е да изолира жертвата, да я накара да се чувства безпомощна, ненужна, и в същото време зависима от него!

В България не съществува статистика, която да следи реалния брой на пострадалите от домашно насилие. В световен мащаб, според информация на ООН, около 35% от жените се сблъскват поне веднъж с различна форма на насилие, като в над 1 милиард от случаите то е на полова основа. За 2018 година, броят на жените, убити от свои бивши или настоящи съпрузи, партньори или други техни роднини у нас е 28!

За домашното насилие не трябва да се мълчи!

Търсенето на помощ от институциите не трябва да се отлага, за да бъдат избегнати фаталните последствия от недопустимо и нечовешко отношение!

Научете правата си, за да можете да се защитите!

Законът за защита от домашно насилие урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане. Отговорността по този закон не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя.

Според законодателството, „домашно насилие“ е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Законът определя като психическо и емоционално насилие върху дете и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:

1. съпруг или бивш съпруг;

2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;

3. лице, от което има дете;

4. възходящ;

5. низходящ;

6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;

7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;

8. настойник, попечител или приемен родител;

9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;

10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Във всеки един от случаите, представляващи домашно насилие, пострадалото лице (всяко едно от изброените лица) има право да се обърне към съда за защита!

Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според Закона, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

С последните изменения в Наказателния кодекс от 2019 година, чрез включване на допълнителни текстове, всички форми на домашно насилие се криминализират.

Горещи телефонни линии, на които можете да потърсите подкрепа:

Телефон 0800 1 86 76 – можете да потърсите помощ всеки ден, по всяко време на денонощието и без допълнително заплащане

0800 1 19 77 – можете да потърсите помощ всеки ден от 09:00 до 21:00 часа

Коментари

Задължително поле