Топлофикация София спечелила 2,2 млн. лв за година от юрисконсултски възнаграждения

„Топлофикация София“ ЕАД предостави отговори на въпросите, посочени в заявлението на Омбудсмана на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Оттам уверяват, че това е станало в изпълнение на Решение на Административен съд София-град и в рамките на законово определения срок.

От текста става ясно, че само за 2015 г. приходите от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни, изпълнителни и заповедни дела в полза на дружеството са в размер на 2,23 млн. лв.

По това време в Топлофикация са работили 19 юрисконсулти, на които са начислени трудови възнаграждения в размер на 269 608,51 лв. бруто  и и 11 318,33 лв. бонуси.

През същата година в Софийски районен съд са депозирани 17 555 заявления за издаване на заповед за изпълнение, за неплатени задължения за топлинна енергия на стойност 30 234 714, 48 лв. При частни съдебни изпълнители са образувани 6 226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност 14 737 114, 99 лв.

Пълният текст на писмото-отговор на „Топлофикация София“ ЕАД гласи:

"Уважаема г-жо Манолова,

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 4702-05/07.10.2016 г., с наш peг. индекс М-1088/07.10.2016г., Ви предоставяме следната информация:

1. Присъдените юрисконсултски възнаграждения в полза на „Топлофикация София" ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства, образувани от дружеството през 2015 г. са общо в размер на 4 232 303,29 лв.

2. Реализираните приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни, изпълнителни и заповедни дела за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са общо в размер на 2 236 825,35 лв. Осчетоводени са по сметка 709: Приходи от други продажби.

3. През 2015 г. „Топлофикация София" ЕАД е било в трудови правоотношения с 19 лица, заемащи длъжността „юрисконсулт" в дружеството. Начислените брутни трудови възнаграждения на юрисконсултите през 2015 г. са общо в размер на 269 608,51 лв., в т.ч. основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290,18 лв. и 11 318,33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554,82 лв. и за закупуване на работно облекло и очила - 3550,54 лв.

4. Средствата за допълнително материално стимулиране изплатени на юрисконсултите през 2015 г. са в общ размер на 11 318,33 лв.

5. През 2015 г., разходите за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му са размер на 2480,00 лв.

6. Във връзка с принудително събиране на дължими суми, на основание чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс /в сила от 01.03.2008г./, от битови и небитови клиенти - неизправни длъжници на "Топлофикация София" ЕАД, за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. в Софийски районен съд са депозирани 17 555 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение, за неплатени задължения за топлинна енергия на стойност 30 234 714, 48 лв., съответно при частни съдебни изпълнители са образувани 6 226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност 14 737 114, 99 лв. Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които Дружеството е страна са 5 736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция "Правна" и 685 образувани от клиенти срещу „Топлофикация София" ЕАД. Завеждането на дела за неплатени задължени за потребена топлинна енергия от неизправните длъжници, цели защита на интересите на дружеството и на всички негови лоялни клиенти. Действията по събиране на задълженията са съобразени и с изтичащата погасителна давност.

7. Приходите от юрисконсултски възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане, с данък печалба.

8. Приходите от юрисконсултски възнаграждения не се изплащат на юрисконсултите в дружеството.

9. През 2015 г. между „Топлофикация София" ЕАД и адвокатски дружества са сключени 8 броя договори за правна помощ и процесуално представителство. Изплатените възнаграждения са в общ размер на 2 245 401,77 лв. и са определени в минимален размер всъответствие с Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, която е задължителна и установява минималните размери, под които не е допустимо уговарянето на възнаграждения за предоставяните от адвокатите услуги.

10. „Топлофикация София" ЕАД е възложило на адвокатски дружества през 2015 г. процесуално представителство по 7 съдебни производства само с търговски дружества, които се отличават със сериозна фактическа и правна сложност, а така също и със значителен материален интерес, възлизащ на 142 922 174,00 лв. Процесуалното представителство по дела срещу клиенти на дружеството се осъществява само и единствено от юрисконсулти в трудово правоотношение със същото."

Коментари

Задължително поле