Трудово-правна консултация на "Труд": Колко време и кога е обедната почивка според закона?

Въпрос: Работя в склад почти 8 часа без прекъсване. Има ли норми, с които да се регламентира почивката за обяд и изобщо други почивки по време на работна смяна?

Хр. Петров, гр. Ихтиман

Отговор: Физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато: работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда; продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа; има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд (чл. 9 от Наредба №15). Следователно физиологичен режими на труд и почивка се въвежда, когато са изпълнени условията по чл. 9 от Наредба №15.

Следва да се вземе под внимание и разпоредбата на чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно която работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. В чл. 151, ал. 3 от КТ е уточнено, че в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.

В чл. 139, ал. 1 от КТ е предвидено, че разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието (чл. 4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските).

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле