Трудово-правна консултация на "Труд news": Имам ли право на социални придобивки при работа на половин щат?

Въпрос: Здравейте! Имам ли право на пълния размер на социалните надбавки за храна, облекло и други, ако работя на 4 часов трудов договор?

Зл. Костадинова, гр. Стара Загора

Отговор: В чл. 355, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица - ал.3 на чл.355 от КТ.

Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, като според чл. 156а от КТ по-голям размер на този отпуск може да се уговаря в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

Разпоредбата на член 294, т.1 от КТ дава възможност на работодателите да осигуряват безплатна храна съобразно рационалните норми и специфични условия на труд за своите работници и служители.

Средствата от СБКО се ползват по начин, определен от общото събрание. Разпоредбата на чл. 296 от КТ е обща разпоредба, която урежда правото на работниците и служителите на работно и униформено облекло. Редът и начинът на осъществяване на това право е установен в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Съгласно чл. 6, ал. 1 от наредбата, работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място. Според ал. 2 на чл. 6 от наредбата, след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят писмено определя: 1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло; 2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло; 3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло; 4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло; 5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло. В чл. 6, ал. 3 от наредбата е предвидено, че условията по ал. 2 могат да се договорят и с колективен трудов договор при спазване изискванията на наредбата. В чл. 9, ал. 1 от посочената наредба е предвидено, че срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя. За работещите на половин щат, срокът на износване на съответното работно облекло е логично да бъде по-дълъг, в сравнение с работници и служители, които работят на пълен 8-часов работен ден, без да се променя определената стойност за работно облекло за конкретните групи работещи.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация