Сепариращ завод за 20 млн. евро строят в Созопол

В Созопол се изгражда първия по рода си “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“. Подобен обект се строи за първи път по морето и неговата работа ще донесе ползи не само на Созопол, но и на общините Царево и Приморско.

Сепариращият завод се намира на територията на Регионално депо за необасни битови отпадъци и ще преработва отпадъците на трите общини. Очакваният ефект е в дългосрочен план и се отнася както до екологичните ползи, така и до икономически ползи. Те включват намаляване на остатъчните отпадъци, които ще остават на съхранение в депото,което ще доведе до удължаване на живота на съоръжението и намаляване на таксите, които трите общини плащат към държавата.

Сепариращата инсталация ,която вече работи е първият етап от цялостното изграждане на завода за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и сепариране на твърди битови отпадъци.

Мащабният екологичен проект е на обща стойност 20 млн. евро. и се реализира на четири етапа:

* Iетап: Сепарационна инсталация-1 млн. евро;

*IIетап: Газификационна инсталация с генератори за производство на електроенергия- 17 млн. евро;

*IIIетап: Производствена линия за преработка и рециклиране на пластмаси- 1 млн. евро;

*IVетап: Производствена линия за преработка и рециклиране на хартия и картон-1 млн. евро;

При Първи етап – „Сепарация“ в работния процес се включват 28 оператора с работна смяна от 8 часа. Очаква се и стартиране на друга работна смяна през следващия туристически сезон и работните места ще достигнат 56. Те ще сортират отпадъка в специално пригодени сепарационни кабини с високи санитарно-хигиенни условия.При реализиране Втори Етап – „Газификационна инсталация“ работните места ще се увеличат до 72 оператора.

Сепариращата инсталция е с производителност 15-20 тона/ h. При работа на три работни смени в рамките на 20h количеството сепариран отпадък възлизана 360 тона на ден. Инсталацията е високо технологична с добра производителност, състояща се от специална приемна площадка, транспортиращи конвейери, вибрационен и магнитен сепаратор. Състои се от специални панелни кабини с много добри условия за работа , в които ще се сортира постъпилия отпадък.

Сепариращата инсталация ще отделя от общия поток постъпващи в депото отпадъци, тези , които могат повторно да бъдат оползотворени. Основни такива компоненти се явяват: метали /черни и цветни/, стъкло, пластмаса, хартия и инертни материали. Крайният ефект на сепариращата инсталация е намаляване на количествата на депонираните на сметището отпадъци. Годишният капацитет на инсталацията е около 30 000 т. отпадъци /годишно.

  

Коментари

Задължително поле