Четири катинара пред крадците на фирми

Необходими са промени в Закона за търговския регистър, Търговския закон и Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите, за да спрат или да се ограничат поне кражбите на фирми, които в България не са изключение, а бедствие. Около това становище се обединиха представители на Нотариалната камара, Агенцията по вписванията, Висшия адвокатски съвет и Върховния касационен съд на среща в Министерството на правосъдието. Решено бе всички заинтересувани от това позорно бедствено положение институции да предложат мерки срещу крадците.

„Труд“разгледа предложенията на зърнопроизводителите и нотариусите, които заслужават специално внимание.

Нотариусите, макар да са частни лица, а не държавни служители, упражняват публични функции и са задължени по закон да съхраняват правната сигурност на гражданския оборот. Над 15 години след състоялата се в бранша им реформа, те всички – с редки срамни изключения, работят ежедневно за опазването на чистотата в правоотношенията между хората.

Зърнопроизводителите пък са сред най-потърпевшите от измами с договори за прехвърляне на дружествени дялове и разпоредителни сделки, извършвани от дружества чрез фалшиви протоколи на общото събрание на съдружниците. Престъпленията от този вид придобиват напоследък застрашителни размери, сочи практиката на държавното обвинение. Те стават част от бизнес средата, променят инвестиционния климат в страната, разколебават доверието на чуждестранните инвеститори и нарушават грубо защитеното от конституцията право на собственост, констатират производителите на зърно. Нагъл опит за присвояване на известната фирма „Агро Бел 2001“ ЕOOД преляла чашата на тяхното търпение и на примирението им с вратичките, през които минават мошениците при вписване в Търговския регистър.

Има две основни предпоставки за масовите кражби на фирми, посочва Националната асоциация на зърнопроизводителите в анализ.

1) Неуважението към закона в България. Масовото пренебрегване на морални и правни норми и готовността на някои бизнесмени, чиновници и професионални бандити да си послужат с всевъзможни престъпни методи, за да забогатеят.

2) Търговското законодателство. То е взаимствано от страни с традиции в търговското право като Германия, но не отчита развихрилия се в нашата страна правен нихилизъм и затова не съответства на реалната действителност.

Елиминирането на първата предпоставка предполага продължително превъзпитание на част от обществото и на политическата класа. Затова пък могат да бързо да се вземат законодателни мерки, с които да стане невъзможно противозаконното проникване в търговския регистър.

Ето какви.

Смяна на управител и продажба на дружество или дялове от него да се прави вече пред нотариус. Повечето сделки и сега стават с нотариална заверка. Бедата е, че фирми се крадат най-вече чрез фалшиви документи. Крадците проучват набелязана фирма и организират пререгистрацията й с електронен подпис. Твърде просто. От 2008 г. , когато бе създаден електронният търговски регистър, заявленията за продажба на дружествени дялове и за смяна на управители могат за бъдат подавани от компютър. Именно оттам идва белята, казват от Нотариалната камара. У нас в момента има около 350 000 регистрирани електронни подписа – на нормални граждани, но и на такива, които вече не са между живите, или са трайно в чужбина, или за двайсетина лева са си продали самоличността. Злоупотребите се извършват основно чрез лъжливите парафи. А с една незначителна законодателна промяна те могат значително да се намалят.

От 2009 г. нотариусите имат стройна информационна система, наречена „Единство“, която е част от регистъра на всеки от тях. В нея ежедневно се вписват всички пълномощни за прехвърляне на недвижими имоти и завещания, включително и тези, които са дадени, но са оттеглени след това. И ето важно предложение - тя да бъде надградена. Прехвърлените дружествени дялове да бъдат качвани незабавно в системата и до нея да имат достъп служителите от Търговския регистър – така, че в реално време да могат да проверят дали прехвърлянето е извършено от нотариус.

Има и друго. В Търговският регистър сега промяната на управителя се отразява по молба на новия управител. И не се налага явяване пред нотариус. Тук е основната вратичка за хайдуците. Трябва тя се заключи. Иначе с един документ с невярно съдържание без печат на нотариус всеки може във всеки момент да отнеме чуждо ЕООД.
В битката срещу апашите може да се използва опита от войната с имотната мафия, която завърши с победа на държавата, смятат зърнопроизводителите. Преди време кражбите на апартаменти, къщи и земи с фалшиви пълномощни и лични карти бяха епидемия, която погубваше предимно възрастни, самотни и болни мъже и жени. Тя бе спряна именно със създаването на единната система на нотариусите. Или поне в прокуратурата мислят така. Системата съдържа извлечение от регистрите на отделните нотариуси, където преди сделка с пълномощно всеки от тях може да види наследници, статут и т.н., да провери неговата автентичност – съдържание, номер, упълномощител. Поради внушителния брой лъжливи лични карти нотариусите настояха да получат достъп до масива на МВР - за сверка с националния регистър на българските лични документи. Той им беше даден и това също така ограничи размаха на имотните измамници. Скоро след това – уви, те съзряха вратичките в Търговския регистър. И започнаха да вадят повече бързи пари. Ако продажбите на присвоен апартамент носят по стотина хиляди евро, кражбите на фирми масово превръщат измамниците в милионери.

В България има 113 служби, където се подават документи по електронен път за пререгистрация. Дори да искат, чиновниците не могат да разберат кой е насреща – почтен бизнесмен, престъпник или мъртвец. Така е и със смяната на управители без участието на нотариус. Поради което всяка фирма може още днес да бъде пререгистрирана на името на човек, който истинският собственик не е и сънувал.

Четири законови поправки ще ограничат до минимум кражбите на фирми, убедени са зърнопроизводителите в съгласие с нотариусите и други юристи. Четири катинара пред крадците!

Първият: С промяна в Търговският закон да се заздрави формата за действителност - от обикновена писмена в писмена с нотариална заверка на подпис и съдържание, на онези документи, които служат като основание за най-важните вписвания на промени в Търговския регистър. Тук става дума за договорите за прехвърляне на дялове и предприятия, за вливания, разделения и сливания. В момента Търговският закон изисква удостоверяване на подписите под тях, но не и на съдържанието им – ето защо няма законно основание те да бъдат съхранявани от нотариуса и при спор да бъдат изследвани от графолози. Става дума и за протоколите на общите събрания за смяна на управителното тяло на едноличните търговци, събирателните дружества и дружествата с ограничена отговорност, на Управителните съвети и Съветите на директорите на АД за избор на представляващ дружеството изпълнителен директор или прокурист. В момента те са в обикновена писмена форма и служителят на Търговския регистър не може да провери дали представеният му протокол е автентичен и действително подписан от съдружниците, от едноличния собственик на капитала при ЕООД, от едноличният търговец или от членовете на Управителния съвет. Става дума и за протоколите от общите събрания на ООД и събирателни дружества, за решенията на едноличния собственик на капитала или на едноличния търговец, ако се представлява от трето лице и т.н.

Вторият: С поправка в Наредба № 32/ 1997 г. за архивите на нотариусите да се разшири системата „Единство“ с нов модул, включващ извлечения от общия регистър на нотариуса, а именно: Удостоверените от него договори и прехвърляне на предприятия и дялове; Протоколи на Общото събрание за смяна на управители; Протоколи от решения на Общото събрание за разпореждане с имоти и вещни права. Веднага след като удостовери подпис и съдържание на някой от тези документи, нотариусът ще изпраща по електронен път в регистъра „Единство“данните за тях, а екземпляр от удостоверения документ ще подрежда в Книга за 10-годишно съхранение.

Третият: С промяна в Закона за търговския регистър да се задължат служителите там преди да постановят вписване на прехвърляне на предприятие или смяна на управител, да направят онлайн проверка в „Единство“.

Четвъртият: Пак чрез Закона за търговския регистър да се задължи нотариуса,удостоверил документ за промяна, да подава заявление на вписването й в Търговския регистър с електронен подпис.

Удостоверяването на подписа означава, че авторът на съответния документ ще се яви лично пред нотариуса, който ще се увери, че той е с редовни лични документи, че изразява писмено своята воля и съзнава правните последици от нея. След това нотариусът ще прибере екземпляр от документа в предвидената в наредбата книга, което изключва възможността той да бъде по-късно фалшифициран.

Това звучи разумно и логично. И среща разбиране в пет парламента и правителства. Но не става действителност. Има различни версии за причините. Според най-безобидната законодателите у нас са заети първо със себе си, а после със законите, но ако им остане време.

Коментари

Задължително поле