Проект на МВнР в помощ на модерното обслужване на гражданите и бизнеса

В началото на месец ноември, в гр. София бе проведена встъпителна пресконференция по проект на Дирекция „Консулски отношения” на МВнР - „е-консулски услуги” с рег. № 13-31-35/23.04.2014 г., финансиран по линия на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е разработен при спазване на принципите на доброто управление и по-конкретно на визията за електронното управление в България за предоставяне на гражданите и бизнеса на качествено административно обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място и чрез алтернативни канали за достъп, и за постигане на максимален ефект и устойчиво развитие при оптимизиране на разходите и на работните процеси (съгласно Концепцията за електронното управление в България 2010–2015 г.), както и на постепенно изграждане на цифрова администрация (съгласно Общата стратегия за електронно управление в Р България 2011–2015, приета с Решение № 958 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.).

Проектът е насочен към постигането на една обща и четири специфични цели. Общата цел е подобряването на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса посредством развитие на електронните услуги в дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Р България. Специфичните цели са фокусирани върху оптимизирането на работните процеси, усъвършенстването на електронните консулски услуги, повишаването на капацитета на служителите за предоставяне на по-добри услуги, както и популяризирането на развитието на електронните услуги, предоставяни от МВнР на гражданите и бизнеса.

Целевите групи по проекта обхващат български граждани, които пътуват зад граница, български граждани, които пребивават и/или живеят в чужбина, близки на български граждани от горните категории, членовете на Нотариалната камара на Република България, централните банки, а чрез тях и техните клиенти – граждани и фирми, както и служители в дирекция „Консулски отношения” (ДКО) на Министерството на външните работи на Р България и консулски служители в дипломатическите и консулските представителства на Р България.

Проектът предвижда да се развият следните 6 електронни административни услуги в системата на МВнР:

1. Приемане и обработване по електронен път на заявление за издаване на български личен документ – лична карта”;

2. „Приемане и обработване по електронен път на заявление за издаване на български личен документ – паспорт”;

3. „Приемане и обработване по електронен път на заявление за издаване на български личен документ – свидетелство за управление на МПС”;

4. „Проверка по електронен път от нотариуси на датата, съдържанието и подписите на удостоверени от консулските служби на Република България частни документи на български и чужди граждани”;

5. „Проверка по електронен път от нотариуси на верността на преписи и извлечения на документи на български граждани, удостоверени от консулските служби на Република България”;

6. „Проверка по електронен път от нотариуси на съставени пред консулските служби на Република България нотариални завещания на български граждани”.

Чрез изграждането на електронните услуги за лични документи и СУМПС ще се спести едно ходене до съответното консулско или дипломатическо представителство на българския гражданин, живеещ в чужбина. Понастоящем българските граждани, които отговарят на посочените условия, посещават два пъти съответната консулска служба (един път за подаване на заявлението и втори път за получаване на готовия документ), което е свързано с допълнително време и средства, особено в случаите, когато живеят в места, които са по-отдалечени от консулските служби или в държави, в които Р България няма дипломатически и консулски представителства.

По отношение на услугата за нотариалната проверка на удостоверени от консулските служби документи понастоящем тя се осъществява по административен път чрез изискване на проверка в съответната консулска служба. Понякога изпращането на документите до чужбина и връщането им до заявителя отнема около две седмици. Затова е планирано да се разработи уеб базирано приложение за справки в реално време в централната база-данни в МВнР, до което да бъде даден електронен достъп на нотариуси. Последното ще намали значително административната тежест върху бизнеса (нотариуси и банки), но също и върху гражданите при ползването на услугата.

По проекта е предвидено също да се разработи и интегрира вътрешен сайт за подобряване свързаността на съществуващите информационни системи и осигуряване на вътрешния електронен обмен между консулските служители при предоставянето на качествено и надеждно административно обслужване на гражданите и бизнеса. Тази среда следва да бъде интегрирана към системата за достъп на граждани и бизнес до официалната интернет страница на МВнР и ще допринесе за надграждане на услугата „Пътувам за”, където се предоставя за улеснение на българските граждани информация и електронен регистър, насочен към българи, пътуващи или живеещи извън пределите на Република България.

Сред останалите дейности по проекта попадат също: доброто управление, състезателност и прозрачност при изпълнение на проекта; повишаване на административния капацитет чрез провеждане на обучения на служители на МВнР и служители в задграничните представителства; повишаване на информираност на целевите групи и обществеността за електроните услуги, които предоставя по компетентност дирекция „Консулски отношения”.

Всички дейности по проекта и тяхната последователност са планирани така, че да бъдат постигнати заложените в проекта цели и да се гарантира ефективност и ефикасност на резултатите от проекта.

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Коментари

Задължително поле