Правителството отчита трудности пред интеграцията на ромите

От приетия от Правителството днес административен мониторингов доклад, става ясно, че е постигнат напредък по изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите, но са налице и редица трудности.

Сред резултатите от прилагането на конкретни мерки са положителното въздействие на развитието на здравното и трудовото медиаторство, големият брой местни инициативи, осъществени от общини и неправителствени организации по всички приоритети, подобрената координация в работата между институциите и гражданските организации, пише в доклада.

Въпреки постигнатия напредък, остават редица проблеми. Те са свързани с ниската мотивация на част от родителите от ромския етнос за получаване на образование на техните деца. Все още много млади роми продължават да остават без подходящо образование, рано да напускат или да не тръгват на училище. Сключват се ранни бракове, и има много млади хора, които не работят, не учат и не се обучават.

Предизвикателство остава обособяването на маргинализирано малцинствено население в изолирани махали, водещо до социална изолация на жителите на тези квартали. Влошените жилищни условия за жителите им, липсата на инфраструктура и хигиена при осигуряването на услуги, са също част от проблемите, които предстои да бъдат разрешени.

Коментари

Задължително поле