УНСС ще отчита осигурените работни позиции чрез дигитален профил на всеки студент

В Седмицата на УНСС разговаряме с проф. д-р Цветана Стоянова. Тя е заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС и преподавател в катедра „Управление“ на факултет "Управление и администрация“

 - Проф. Стоянова, повечето университети нямат в ръководството си ресор за институционално и бизнес сътрудничество, разкажете повече за тази позиция?

- Позицията на заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики е нова за българската академична практика, но има широко разпространение в европейските иамерикански университети. След като тя бе въведена в УНСС през 2020 г. и други български университети направиха това с леки модификации. Тази позиция е предизвикателство и отговорност за мен, но оказаното доверие от страна на Ректора и академичната общност на УНСС ми дава възможност да представя идеите си и развия тези нови направления. За едногодишен период сключихме над 70 нови меморандума за сътрудничество с водещи бизнес организации и институции. В тях бяха заложени възможности за стажантски програми на наши студенти, изнасяне на открити лекции от водещи специалисти от практиката, съвместни инициативи за участие в проекти, разработване на нови магистърски програми по поръчка на бизнеса. Така се създадоха програмите между катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и EVN България по „Енергиен бизнес“, програмата по „Количествени финанси“ между катедра „Финанси“ и Булбанк, програмата по „Управление на търговски вериги“ между катедра „Икономика на търговията“ и Централния кооперативен съюз и др. Бяха приети студентски политики за периода 2020-2023 г. Те са обвързани с повишаване на качеството на обучението, с прилагането на иновативни методи в преподаването, с въвеждането на световни технологични стандарти за разгръщането на електронизацията и дигитализацията, с подобряване на условията в студентските общежития.

- Какви са идеите Ви за развитие на тези направления?

- Повишаване качеството на обучение и засилване в още по-голяма степен на участието на изявени специалисти от практиката в обучението на студенти от УНСС. Това е посоката на развитие и то стана възможно с промените в Закона за висше образование през 2018 година. Тогава беше дадена възможност до 10% от общия хорариум на часовете от учебния план при обучението в ОКС "бакалавър" и до 20% в ОКС "магистър" да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката. Включвайки се в процеса на обучение, те създават възможности за студентите да придобият знания и умения за процесите в реалния бизнес.

- С какво пандемията промени тенденциите в и без това динамичната бизнес среда и как това намира отражение в учебните програми и обучението на студентите?

- През последната година се наблюдава ускоряваща се и трудно предвидима трансформация на пазара на труда. Технологичните промени и скоростта на иновациите съществено промениха изискванията към необходимите компетентности. Редица традиционни професии се очаква да изчезнат и да се появяват нови. Всички тези тенденции ще намерят отражение и в учебните програми на УНСС, особено след спечеления проект по Оперативна програма "НОИР" на стойност почти 5 млн. лв., в който си партнираме и с най-голямата работодателска организация в България – КРИБ.

Друг голям проект, който помага на нашите студенти да придобият практически опит и да усъвършенстват практическите си умения, е „Студентски практики“ - фаза 2. Чрез него, за една година от стартирането му, стажът си в реална среда са осъществили над 1800 наши студенти.

Признание за удовлетворението на работодателските организации от практически ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането в студентите на умения, знания и компетентности, съответстващи на променящата се, динамична бизнес среда е спечелената награда от УНСС за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища.

- Възможностите за реализация са много важни за студентите, какво предвижда УНСС в това отношение?

- Предвиждаме разширяване дейностите на кариерния център, който е единственият междууниверситетски център в България. Той е свързващото звено между младите хора – студенти и докторанти от една страна, и бизнеса от друга. Чрез него се осъществява работата по кариерното ориентиране и консултиране, подпомагането на студентите за намиране на работа, стажантските програми. Ежегодно в сайта на центъра се публикуват над 1500 обяви от работодатели с по няколко работни позиции. В рамките на всяка година УНСС провежда два кариерни форума. От последния форум, проведен онлайн, резултатът беше над 1000 интервюта, които бяха направени директно между работодатели и наши студенти в деня на събитието. Традиционно даваме шанс за среща с над 80 компании, от които студентите могат да избират.

Предстои разработване и на дигитална платформа, и развитие на създадения информационен пул за обслужване на над 100 студенти в неравностойно положение, за които се осигурява успешна реализация на пазара на труда.

- В момента се разработва и електронен профил на всеки един от нашите студенти, в който освен традиционните компоненти ще се отразяват и работните позиции, които са имали през годините на следването си в УНСС, било като стажанти по проекта Студентски практики, било като задължителен стаж, който всеки защитава по време на обучението си. Какви за възможностите за стипендии и помощи за вашите студентите?

- По отношение на стипендиите, наградите и помощите се възползваме в най-голяма степен от предоставените от МОН допълнителни стипендии на около 1500 студенти, докторанти и специализанти на държавните висши училища, съгласно стратегията за учене през целия живот.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование