В Банско се проведе Втори международен форум за Натура 2000

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“,

се проведе Втори тридневен форум „Оценка на природозащитното състояние на видове и природни местообитания” в гр. Банско, в периода 11 – 13 септември 2023 г., на тема: Предизвикателства при оценката на природозащитното състояние (ПС) на видове и природни местообитания; Сравнителен анализ на ПС на видове и природни местообитания по двете докладвания през 2013 г. и 2019 г.; Методики за мониторинг и оценка на ПС на животни и местообитания; Определяне, картиране и различия в дефинициите и таксацията на местообитание 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори; Екосистемни услуги.

В рамките на форума се проведоха дискусии по поставените теми между представители на Министерството на околната среда и водите и структурите му, Изпълнителната агенция по горите, Софийския и Лесотехническия университети, ИБЕИ и НПМ при БАН, г-жа Елени Трифон от Европейската агенция за околна среда и г-н Йоанис Цирипидис от Солунския университет „Аристотел“.

Проведе се и практически семинар на терен с посещение на местообитание 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, както и на местообитания на кафява мечка и дива коза в района на хижа „Вихрен“.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони